høst 2024
HEL-3963 Mastergradsoppgave i aldring og geriatrisk helsearbeid - 40 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på M-AHELSARB Master i aldring og geriatrisk helsearbeid og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-3071 Perspektiver på aldring, HEL-3072 Sykdommer og legemiddelbruk i alderdommen, HEL-3073 Demens og psykisk sykdom i alderdommen, HEL-3074 Palliativ omsorg og behandling i alderdommen, HEL-3121 Forskningsmetoder og metodologi, HEL-3160 Vitenskapsteori for helsefag, HEL-3161 Forskningsprosess og forskningsetikk, HEL-3162 Fagutvikling, kvalitet og nyskapingeller HEL-3071 Perspektiver på aldring, HEL-3072 Sykdommer og legemiddelbruk i alderdommen, HEL-3073 Demens og psykisk sykdom i alderdommen, HEL-3075 Hjerneslag og rehabilitering i alderdommen, HEL-3121 Forskningsmetoder og metodologi, HEL-3160 Vitenskapsteori for helsefag, HEL-3161 Forskningsprosess og forskningsetikk, HEL-3162 Fagutvikling, kvalitet og nyskaping

Innhold

Mastergradsoppgaven er et individuelt selvstendig faglig arbeid som avslutter Master i aldring og geriatrisk helsearbeid. I arbeidet skal studenten nyttiggjøre seg kunnskap fra studiets øvrige emner innenfor rammen av studiets læringsmål.

Studenten velger et tema med relevans for aldring og geriatrisk helsearbeid. I mastergradsoppgaven skal studenten anvende forskningsprosessen gjennom systematisk arbeid med en konkret problemstilling og med eksisterende forskning som bakgrunn. Det skal anvendes relevante metoder som skal diskuteres kritisk. Funnene drøftes ved hjelp av teorier og nyere forskning som har relevans for problemstillingen.


Hva lærer du

Kunnskap

 • har avansert kunnskap innen fagområdet generelt og spesialisert innsikt i et avgrenset område
 • kan anvende kunnskap og diskutere fagområdets vitenskapelige teorier og metoder
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagets egenart, forskning og teori

Ferdigheter

 • kan anvende relevante metoder for forskning/utviklingsarbeid for å gjennomføre et avgrenset prosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder og anvende disse i forhold til egne faglige resonnementer
 • har evne til faglig selvstendighet gjennom å planlegge, gjennomføre og rapportere et prosjekt

Generell kompetanse:

 • kan identifisere og drøfte faglige og forskningsetiske problemstillinger
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye måter for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Forberedende arbeid knyttet til mastergradsoppgaven starter fra første studieår gjennom tilrettelagte seminarer slik at studentene tidlig kan orientere seg mot tema og problemstilling innen fagområdet.

Studentene presenterer sentrale problemstillinger knyttet til eget arbeid til diskusjon i studentgruppen. Arbeidsformen i seminarene veksler mellom presentasjon og diskusjon. Studenten får tilbakemelding på sitt prosjekt fra opponent og øvrige deltakere. En vitenskapelig tilsatt er ansvarlig for oppgaveseminaret og vil være tilstede ved framleggene.

Det gis individuell veiledning på oppgaven. Veiledningen tas ut i løpet av normert studietid.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Karakterskala:
Oppgave 0/1 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Deltakelse på 3 av 4 masteroppgaveseminar med eget framlegg og opposisjon på medstudenters framlegg

Mer info om vurderingsform oppgave

Mastergradsoppgaven kan skrives som monografi (25 000 ord) eller i artikkelform (18 000 ord inkludert artikkel). Det er anledning til å skrive enten en teoretisk oppgave basert på eksisterende litteratur, en litteraturstudie med systematisk tilnærming, eller en empirisk oppgave basert på innsamlet data. Oppgaven skal inneholde norsk og engelsk sammendrag (maks. 400 ord).

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Det arrangeres påfølgende justerende muntlig eksamen for kandidater som har bestått masteroppgaven. Muntlig eksamen kan justere karakteren én karakter opp eller ned.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.

Besvarelsen kan framlegges til ny sensur i bearbeidet eller supplert form. Kontinuasjonseksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 40
 • Emnekode: HEL-3963
 • Tidligere år og semester for dette emnet