vår 2023
HEL-3165 Relasjon, samhandling og nettverk i psykisk helsearbeid - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Emnet inngår i masterprogrammet i M-PHELSARB Psykisk helsearbeid. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Opptakskravet til Master i psykisk helsearbeid er:

 • Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning i helse- eller sosialfag, for eksempel sykepleie, ergoterapi, radiograf, fysioterapi, vernepleie, sosionom eller fysioterapi
 • Minimum ett års relevant praksis

Søknadskode: 3070


Innhold

Kunnskap om relasjoner er sentralt i utøvelse av psykisk helsearbeid. Psykiske problemer oppstår, oppleves og vises i relasjonelle sammenhenger. Derfor kan psykisk helse defineres som et relasjonelt konsept. Kunnskap om relasjon innebærer observasjons- og vurderingsevne og evnen til å bruke, justere og danne relasjon som redskap i en profesjonell ramme. Dette gjelder relasjoner

 • mellom helsearbeider og brukeren,
 • mellom brukerne, mellom helsearbeidere og ikke minst
 • helsearbeideren med seg selv.

Det betyr at relasjonsarbeid brukes i kartlegging, behandling, faglig samarbeid og veiledning. Emnet formidler kunnskap i begrepsbruk rundt relasjon samt ulike nivå som relasjon kan defineres på. Ved å skille disse ulike nivåene og vise overganger og sammenhenger, gir emnet kunnskap til å forstå og til å påvirke problemstillinger knyttet til psykisk helse.

Emnet utdyper:

 • Teorier og modeller om sosiale systemer, sosial atferd og kommunikasjon
 • Fenomenologi og tolkning av sosial atferd
 • Meta-kommunikasjon som redskap for refleksjon over sosiale prosesser
 • Samhandling og nettverkstilnærming i et relasjonsperspektiv

Inter- profesjonell veiledning


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper:

 • har avansert kunnskap om sosiale systemer, sosial atferd, og kommunikasjon.
 • har avansert kunnskap om systemteori og nettverksteori.
 • har avansert kunnskap om struktur og kvalitetene på sosial atferd.
 • har avansert kunnskap om en relasjonell forståelse av psykisk helse.
 • har inngående kunnskap om nettverksarbeid og samhandling i et relasjonsperspektiv.

Ferdigheter:

 • kan beskrive relasjonelle observasjoner nøyaktig og forståelig.
 • kan analysere sosiale prosesser på en vitenskapelig anerkjent måte.
 • kan systematisere og analysere observasjon av sosial atferd.
 • kan utvise faglig selvstendighet ved kritisk analyse og refleksjon over egen rolle og ansvar i samhandling med bruker/pasient og pårørende.
 • kan i samarbeid med bruker/pasient og pårørende kartlegge og analysere nettverk samt planlegge relasjonelle tilnærminger.
 • Behersker grunnleggende veiledningsferdigheter.

Generell kompetanse:

 • kan bruke relasjon som sentralt redskap i psykisk helsearbeid.
 • kan analysere og kommunisere problemstillinger knyttet til relasjon, samhandling og nettverksarbeid med pasient/bruker pårørende, andre yrkesutøvere og allmenheten.
 • har kompetanse i selvrefleksjon og kan skille mellom egne og eksterne relasjonelle problemstillinger.
 • kan bidra med nytenkning og innovasjonsprosesser i fagfeltet knyttet til relasjonsarbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Det formidles fagkunnskap gjennom forelesninger, seminar, selvstudium og gruppearbeid. I tillegg inngår praktiske øvelser som f.eks. observatør- og kommunikasjonstrening ved bruk av etablerte modeller som redskap

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 03.04.2023 09:00 (Utlevering)
28.04.2023 14:00 (Innlevering)
Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse på timeplanfestet aktivitet Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3165
 • Tidligere år og semester for dette emnet