vår 2021
HEL-3161 Forskningsprosess og forskningsetikk - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved masterprogrammene i Sykepleie, Fysioterapi, Helsesøsterfag, Psykisk helsearbeid, Aldring og geriatrisk helsearbeid og Helsefaglig utviklingsarbeid. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir avansert kunnskap om forskningsdesign, utvikling av prosjektbeskrivelse og forskningsetikk.

Emnet omhandler utvikling av forskningsprosjekt og utdyper herunder metodiske overveielser og utvikling av problemstilling.

Emnet utdyper hvordan man systematisk kan kartlegge kunnskapsstatus på valgt tematikk innenfor eget fagområde.

Emnet inneholder inngående kunnskaper om forskningsetikk, datahåndtering og -lagring.

Emnet omhandler aspekter knyttet til brukermedvirkning i forskningsprosessen.


Hva lærer du

Kunnskap

 • Avansert kunnskap om hvordan planlegge, utvikle og gjennomføre et forskningsprosjekt innen eget fagområde
 • Inngående kunnskap om hvordan begrunne valg av metode og forskningsdesign
 • Avansert kunnskap om systematisk litteratursøk og kunnskapsoppsummering
 • Avansert kunnskap om forskningsetiske problemstillinger
 • Inngående kunnskap om søkeprosessen til personvernombud og REK, samt prosedyrer for datahåndtering og -lagring 
 • Inngående kunnskap om brukermedvirkning i forskning

Ferdigheter

 • Kan utforme problemstillinger og relatere dem til aktuelle forskningsdesign og metodevalg
 • Kan gjennomføre systematiske litteratursøk og kartlegge kunnskapsstatus (nasjonal/internasjonal forskning) med utgangspunkt i eget prosjekt
 • Kan anvende etisk skjønn og reflektere kritisk over forskningsetiske utfordringer knyttet til eget prosjekt
 • Kan inkludere brukermedvirkning i forskningsprosjekt
 • Kan utarbeide en prosjektbeskrivelse

Generell kompetanse

 • Kan utforme en prosjektbeskrivelse for et forsknings- eller utviklingsarbeid ved bruk av vitenskapelige metoder og reflektere over etiske aspekter ved forskningsprosessen


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.

Undervisning

Forelesninger, seminarer, diskusjoner i plenum og i mindre grupper samt selvstudium som inkluderer forberedelse til to-ukers samling, lesing av pensum og eksamensarbeid.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet

 • Tilstedeværelse
  Det er 80 % tilstedeværelsesplikt. Studenter med fravær har ikke krav på særskilt tilrettelagt opplegg. De må selv ta ansvar for å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse tilhørende emnet. Fravær over 20 % kan føre til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.
   
 • Arbeidskrav
  Gruppearbeid med presentasjon i plenum. Utfyllende retningslinjer for arbeidskravet er utarbeidet.

Eksamensform

Eksamen består av innlevert, skriftlig prosjektbeskrivelse som utgjør grunnlag for masteroppgaven. Utfyllende retningslinjer for eksamen er utarbeidet.

 

Vurdering

Prosjektbeskrivelsen vurderes til bestått/ikke bestått.

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved ikke bestått eksamen i samme semester. Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø-Norges arktiske Universitet.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3161
 • Tidligere år og semester for dette emnet