vår 2024
HEL-3161 Forskningsprosess og forskningsetikk - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved studieprogrammene M-AHELSARB Aldring og geriatrisk helsearbeid - master, M-HELUTV Helsefaglig utviklingsarbeid - master, M-HESYKPL Helsesykepleie - master, M-PHELSARB Psykisk helsearbeid - master og M-FYSIO Fysioterapi master.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Emnet gir avansert kunnskap om forskningsdesign, utvikling av prosjektbeskrivelse og forskningsetikk.

Emnet omhandler utvikling av forskningsprosjekt og utdyper herunder metodiske overveielser og utvikling av problemstilling.

Emnet utdyper hvordan man systematisk kan kartlegge kunnskapsstatus på valgt tematikk innenfor eget fagområde.

Emnet inneholder inngående kunnskaper om forskningsetikk, datahåndtering og -lagring.

Emnet omhandler aspekter knyttet til brukermedvirkning i forskningsprosessen.


Hva lærer du

Kunnskap

 • Avansert kunnskap om hvordan planlegge, utvikle og gjennomføre et forskningsprosjekt innen eget fagområde
 • Inngående kunnskap om hvordan begrunne valg av metode og forskningsdesign
 • Avansert kunnskap om systematisk litteratursøk og kunnskapsoppsummering
 • Avansert kunnskap om forskningsetiske problemstillinger
 • Inngående kunnskap om søkeprosessen til personvernombud og REK, samt prosedyrer for datahåndtering og -lagring
 • Inngående kunnskap om brukermedvirkning i forskning

Ferdigheter

 • Kan utforme problemstillinger og relatere dem til aktuelle forskningsdesign og metodevalg
 • Kan gjennomføre systematiske litteratursøk og kartlegge kunnskapsstatus (nasjonal/internasjonal forskning) med utgangspunkt i eget prosjekt
 • Kan anvende etisk skjønn og reflektere kritisk over forskningsetiske utfordringer knyttet til eget prosjekt
 • Kan inkludere brukermedvirkning i forskningsprosjekt
 • Kan utarbeide en prosjektbeskrivelse

Generell kompetanse

 • Kan utforme en prosjektbeskrivelse for et forsknings- eller utviklingsarbeid ved bruk av vitenskapelige metoder og reflektere over etiske aspekter ved forskningsprosessen

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Forelesninger, seminarer, diskusjoner i plenum og i mindre grupper samt selvstudium som inkluderer forberedelse til to-ukers samling, lesing av pensum og eksamensarbeid.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 05.02.2024 09:00 (Utlevering)
23.02.2024 14:00 (Innlevering)
3 Uker Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
Gruppearbeid Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Tilstedeværelse Det er 80 % tilstedeværelsesplikt. Studenter med fravær har ikke krav på særskilt tilrettelagt opplegg. De må selv ta ansvar for å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse tilhørende emnet. Fravær over 20 % kan føre til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.
 • Gruppearbeid med presentasjon i plenum. Utfyllende retningslinjer for arbeidskravet er utarbeidet.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3161
 • Tidligere år og semester for dette emnet