vår 2020
HEL-3158 Barn og unges utvikling og helse - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Mastergradsprogram i helsefag og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet består av temaene: a) barnets trivsel, normalutvikling og stadier i utvikling b) samspill- og tilknytningsteorier c) barn og unges behov for ernæring, søvn, grenser, tilhørighet  og omsorg d) risikofaktorer, immunisering og  smittespredning og negative utviklingstrekk  e) foreldre ansvar og forpliktelser f) barnehage, skole og det  offentliges ansvar og forpliktelser for barn og unge

Emnet gir kunnskap om barn og unges utvikling, helse og behov. Betingelser, muligheter, normer og verdier knyttet til barn og unge helse og utvikling vektlegges.


Hva lærer du

Kunnskaper:

 • har avansert kunnskap om forutsetninger og vilkår for god helse og trivsel og for ulike normer og verdier i barneomsorgen.
 • har avansert kunnskap om barn og unges normale utvikling og kan identifisere skjevutvikling sykdom og skade.
 • har avansert kunnskap om betydningen av samspill, tilknytning, ernæring, søvn, grenser, identitet og autonomi for alle alderstrinn 0-20 år.
 • har inngående kunnskap om samliv, seksualitet og prevensjon.
 • har avansert kunnskap om immunisering, smittespredning           og oppsporing av smitte.
 • har inngående kunnskap om, og kan identifisere negative oppvekstmiljø og kan forebygge og avdekke omsorgssvikt og vold.

      Ferdigheter:

 • kan anvende kunnskap hensiktsmessig og målrettet til barn og unge i helsefremmende og forebyggende arbeid.
 • kan analysere forutsetninger og vilkår som inngår ulike samfunnsstrukturer barn og unge lever i og påvirkes av, kan kritisk vurdere og bruke relevante metoder og tilnærminger.
 • kan vurdere behov for ulike tiltak og kan prosedyrer, teknikker og har relevante ferdigheter.
 • kan samarbeide til det beste for brukerne, og gi brukerne mulighet og vilkår for medvirkning.

Generell kompetanse

 • kan reflektere og kritisk analysere barn og unges posisjon og betingelser i samfunnet.
 • kan analysere og forstå de gjeldende bestemmelser og konsensusavgjørelser som tas for barn og unge og etiske implikasjoner knyttet til dette.
 • kan formidle kunnskap om barn og unges helse og behov i relevante fora.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, veiledet og selvstendig gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening og selvstudium

Det er obligatorisk oppmøte på all timeplanfestet aktivitet. Studenter med fravær har ikke krav på særskilt tilrettelagt opplegg. Studenten kan bli bedt om å dokumentere at hen har tilegnet seg nødvendig læring gjennom skriftlig tekst eller muntlig fremlegg/dialog med lærer(e) i etterkant av fravær. Fravær utover 20 % i emnet  kan føre til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.


Eksamen

 • Skriftlig fagnotat som beskriver analyserer og drøfter et selvvalgt tema hvor pensum og minst en forskningsartikkel anvendes.
 • Gruppearbeid som beskriver, analyserer og fremlegger muntlig et oppgitt tema.

Skriftlig skoleeksamen Besvarelsen vurderes ut fra karakterskalaen A-F .

Kontinuasjonseksamen avlegges påfølgende semester

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3158
 • Tidligere år og semester for dette emnet