høst 2019
HEL-3157 Helsefremmende og forebyggende arbeid til barn og unge i kommunal helsetjeneste - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter ved master i helsesykepleie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Helsefremmende og forebyggende arbeids teori, etikk og grunnlagstenkning belyses. Relevante og kunnskapsbaserte metoder og arbeidsformer i helsefremmende og forebyggende arbeid utdypes og analyseres. Dette gjøres på individ-gruppe og samfunnsnivå.

Barnets særstilling og foreldres ansvar og forpliktelser vektlegges. Rettigheter og prinsipper for ivaretakelse av barn og unges behov fokuseres.

I emnet utdypes helsefremmende og forebyggende arbeids tradisjon og sentrale myndigheters prioriteringer og satsningsområder. Helsetjenestens posisjon, ansvar og oppgaver vektlegges.


Hva lærer du

Kunnskaper:

har inngående kunnskap om helsefremmende og forebyggende teorier, metoder og tilnærminger.

 • har inngående kunnskap om helsesykepleietjenesten i et historisk, nåtidig og fremtidig samfunnsperspektiv.
 • har avansert kunnskap om gruppen barn og unges spesifikke behov for helsefremmende og forebyggende tiltak.
 • har inngående kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeids muligheter og begrensninger rettet mot befolkningen og i samfunnet.
 • kartlegger  hva som fremmer helse og helsetilstander   som har betydning for enkeltindivid, grupper og   lokalsamfunn
 • anvender epidemiologiske data i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • vurderer relevante og hensiktsmessige metoder og tilnærminger og etiske implikasjoner knyttet til disse.
 • iverksetter helsefremmende og forebyggende tiltak rettet       mot enkeltpersoner, grupper og lokalsamfunn.     

Generell kompetanse:

 • forstår og analyserer helsepolitiske føringer og endringer i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • anvender en samlet kompetanse for å analysere helsefremmende og forebyggende arbeids muligheter og begrensninger i praktiske situasjoner.                             
 • formidler kunnskap om helseforhold til lokal beslutningsmyndighet


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.  

Undervisning

Forelesning, veiledet og selvstendig gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening og selvstudium.                                                  

Det er obligatorisk oppmøte på all timeplanfestet aktivitet. Studenter med fravær har ikke krav på særskilt tilrettelagt opplegg. Studenten kan bli bedt om å dokumentere at hen har tilegnet seg nødvendig læring gjennom skriftlig tekst eller muntlig fremlegg/dialog med lærer(e) i etterkant av fravær. Fravær utover 20 % i emnet vil føre til endret studieprogresjon.


Eksamen

 

Arbeidskrav:

 • Analyse av selvvalgt forskningsartikkel rettet mot helsefremmende arbeid.
 • Minimum 80 % deltakelse på all timeplanfestet aktivitet.

For å kunne fremstille seg til eksamen må alle arbeidskrav være godkjente.

Eksamen:

Individuell skriftlig hjemmeeksamen: Besvarelsen vurderes til Bestått/Ikke bestått

Kontinuasjonseksamen avlegges i påfølgende semester.  Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.

 Det gis anledning til å forbedre tidligere innlevert oppgave.


Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3157
 • Tidligere år og semester for dette emnet