vår 2023
HEL-3152 Barn og unges utvikling og helse - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved M-HESYKPL master i helsesykepleie ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-3151 Helsefremmende og forebyggende arbeid til barn og unge i kommunal helsetjeneste

Innhold

Emnet består av temaene:

a) barnets trivsel, normalutvikling og stadier i utvikling

b) samspill- og tilknytningsteorier

c) barn og unges behov for ernæring, søvn, grenser, tilhørighet og omsorg

d) risikofaktorer, immunisering og smittespredning og negative utviklingstrekk

e) foreldreansvar og forpliktelser

f) barnehage, skole og det offentliges ansvar og forpliktelser for barn og unge

Emnet gir kunnskap om barn og unges utvikling, helse og behov. Betingelser, muligheter, normer og verdier knyttet til barn og unges helse og utvikling vektlegges.


Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten

 • har inngående kunnskap om barn og unges beskyttelses - og risikofaktorer
 • har avansert kunnskap om spedbarn, barn og unges fysiske, psykiske, seksuelle og sosiale helse og utvikling
 • har inngående kunnskap om tilknytning og samspill, familiens funksjon, behov og utfordringer.
 • har inngående kunnskap om samliv, seksualitet og prevensjon.
 • har avansert kunnskap om immunisering, smittespredning og oppsporing av smitte.
 • har inngående kunnskap om barn og unge som pårørende og virkningen av kriser, traumer og belastninger
 • har avansert kunnskap om samiske barn og unge, og andre minoritetsbarn og unges rett til utøvelse av sitt morsmål og om oppfølging av barnets språkutvikling, samt om nødvendig i samarbeid med andre instanser.
 • har spesialisert kunnskap om samhandling, samt tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid.

Ferdigheter

Studenten

 • anvender kunnskapsbaserte metoder for å fremme informerte helsevalg, mestring og livskvalitet hos barn, unge og deres familie/omsorgsgivere
 • reflekterer over og kritisk analysere barn og unges posisjon og betingelser i samfunnet
 • anvender kunnskap om barn og unges helse og behov i relevante fora.

Generell kompetanse

Studenten

 • analyserer kritisk og forstår de gjeldende bestemmelser og konsensusavgjørelser som tas for barn og unge og etiske implikasjoner knyttet til disse.
 • analyserer helsesykepleiefaglige og andre relevante problemstillinger med medisinsk- og helsefaglig personell og andre profesjonsgrupper, for å bidra til forsvarlige helsetjenester til barn, unge og deres familie/omsorgsgivere

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Forelesning, veiledet og selvstendig gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening og selvstudium.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 25.05.2023 09:00
7 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Alta | Harstad |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: HEL-3152
 • Tidligere år og semester for dette emnet