høst 2022
HEL-3151 Helsefremmende og forebyggende arbeid til barn og unge i kommunal helsetjeneste - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved M-HESYKPL master i helsesykepleie ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnet gir utdypende helsesykepleiefaglig kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid i et globalt, nasjonalt og lokalt perspektiv. Emnet er spesielt rettet mot gruppen barn, unge og deres familier. Allmenne strukturelle forhold, teoretisk, filosofisk og praktisk grunnlagstenkning utdypes og analyseres. 

Helsefremmende og forebyggende arbeids teori, etikk og grunnlagstenkning belyses. Relevante og kunnskapsbaserte metoder og arbeidsformer i helsesykepleiefaglig arbeid utdypes og analyseres. Dette gjøres på individ-, gruppe- og befolkningsnivå. 

Barnets særstilling og foreldres/omsorgsgivers ansvar og forpliktelser, samt familieperspektivet vektlegges. Rettigheter og prinsipper for ivaretakelse av barn og unges behov fokuseres. 

I emnet utdypes helsefremmende og forebyggende arbeids tradisjon og sentrale myndigheters prioriteringer og satsningsområder. Helse- og helsesykepleietjenestens posisjon, ansvar og oppgaver vektlegges. 


Hva lærer du

Kunnskaper:  

Studenten 

 • har inngående kunnskap om helsesykepleietjenesten i et historisk, nåtidig og fremtidig samfunnsperspektiv 
 • har inngående kunnskap om aktuelt lovverk, nasjonale faglige retningslinjer, politiske føringer og administrative virkemidler som legger premissene for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i kommunale helse- og omsorgstjenester 
 • har kunnskap om helsekompetanse og hvordan variasjoner i helsekompetanse påvirker ulike brukergruppers sykdomshåndtering, mestring og egenomsorg og evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon 
 • har avansert kunnskap om gruppen barn og unges spesifikke behov for helsefremmende og forebyggende tiltak 
 • har inngående kunnskap om særlige faktorer som etnisk diskriminering, hatytringer og rasisme som påvirker folkehelsen til samisk barn og unge, og andre minoritetsbarn og ungdom 

Ferdigheter: 

Studenten 

 • kartlegger hva som fremmer helse og helsetilstander som har betydning for enkeltindivid, grupper og lokalsamfunn  
 • anvender epidemiologiske data i helsefremmende og forebyggende arbeid 
 • kan anvende kunnskapsbaserte tilnærminger i helsesykepleiefaglig arbeid i møte med individ, grupper og befolkning 
 • kan anvende kunnskap om barn og unges bruk av digitale arenaer for å forstå og iverksette helsefremmende og forebyggende tiltak ved behov 

Generell kompetanse: 

Studenten 

 • forstår og analyserer helsepolitiske føringer og endringer i helsefremmende og forebyggende arbeid 
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter om urbefolkning, migranter og minoriteters særlige behov og utøver en kultursensitiv tilnærming i arbeidet     
 • formidler kunnskap om helseforhold til lokal beslutningsmyndighet 

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes. 

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20. 


Undervisning

Forelesning, veiledet og selvstendig gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening og selvstudium.                                               

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 05.09.2022 09:00 (Utlevering)
19.09.2022 14:00 (Innlevering)
14 Dager Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk oppmøte Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig besvarelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform oppgave

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 14 dager. Gitt tema. 

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjons- og utsatteksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 26. 

Kontinuasjonseksamen avholdes påfølgende semester. Det gis anledning til å forbedre tidligere innlevert oppgave. Ved gjentatt ikke bestått er neste mulighet for kontinuasjon ved neste ordinære eksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3151
 • Tidligere år og semester for dette emnet