høst 2023
HEL-3150 Utviklingstrekk i helsepolitikk og helsetjenesten - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet kan inngå som delemne i enkelte masterutdanninger.

Opptakskrav

Fullført bachelor eller tilsvarende i helsefaglig utdanning, samfunnsvitenskap eller realfag og teknologi. Søknadskode 9371 (enkeltemner på masternivå).

Innhold

Emnet fokuserer på dagens helsepolitikk og hvilken betydning denne får for utøvelse og organisering av helsefaglig arbeid og samarbeid. Involvering av det sivile samfunn, samt fordeling og tilgjengelighet til helsetjenester tematiseres. I undervisningen blir det trukket linjer til de andre emnene i studieprogrammet for å forklare sammenhenger mellom helsepolitikk, kunnskapsdannelse og helsefaglig praksis på ulike nivå.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

• inngående kunnskap om vesentlige trekk ved dagens helsepolitikk

• avansert kunnskap om velferdsstatens utvikling og oppbygging

Ferdigheter

• kritisk analysere helsepolitiske utviklingstrekk

• beskrive og kritisk diskutere sammenhengen mellom helsepolitikk, kunnskap, fagutøvelse og brukeres posisjoner

• anvende begreper og innsikter fra emnet for å kritisk analysere helsepolitiske trender og utfordringer i egen praksis

Generell kompetanse

• drøfte praksiserfaringer i en organisatorisk- og makropolitisk sammenheng, og kunne relatere utfordringer til mulig tematikk til masteroppgaven

• delta kritisk i den helsepolitiske debatten


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Emnet består av forberedende selvstudier og en to ukers samling som avsluttes med gruppeeksamen. Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer og diskusjoner i plenum og arbeid i mindre grupper.

Seminar og gruppearbeid forutsetter forberedelse og studentengasjement.

Samlet arbeidsmengde er beregnet til 250-300 timer


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Muntlig eksamen Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Drøfting i plenum Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

I et seminar skal studentene kunne identifisere og drøfte og presentere helsepolitiske spørsmål med mulig relevans for egen masteroppgave.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Gruppeeksamen

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: HEL-3150
  • Tidligere år og semester for dette emnet