høst 2023
HEL-3073 Demens og psykisk sykdom i alderdommen - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på M-AHELSARB Master i aldring og geriatrisk helsearbeid. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I emnet utdypes ulike perspektiver på demenssykdommer og psykisk sykdom i alderdommen. Kompleksiteten i sykdomsbildet og differensialdiagnoser vektlegges. Forståelse og mestring av endret og utfordrende atferd er et sentralt tema. Bruk av tvang/ tvungen helsehjelp, herunder forebygging og oppfølging, drøftes inngående. Dette innbefatter å vurdere ulike tilnærmingsmåter i behandling ut fra erfaringskunnskap og forskning.

Etiske og juridiske problemstillinger knyttet til diagnostikk, omsorg, behandling og samhandling mellom tjenestenivåene belyses. Velferdsteknologi i demensomsorgen drøftes.

Det legges vekt på arbeid med personsentrert omsorg. Tilrettelegging av dagligliv til sårbare personer og deres nærstående tematiseres. Nærståendes behov for kunnskap og som kunnskapsformidlere belyses. Prinsipper og problemstillinger knyttet til tilrettelegging av miljøet og trivselstiltak drøftes.

Kommunikasjon tematiseres ut fra et relasjonelt perspektiv.

Praksis

Praksisstudiene er integrert i emnet og har et omfang på 2 uker. Praksisstudiene gjennomføres innenfor fagområdet demens og psykisk sykdom i alderdommen i spesialist- eller kommunehelsetjeneste. Praksis kan ikke gjennomføres på eget arbeidssted.

Retningslinjer for praksisstudier med arbeidskrav er utarbeidet.


Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Har avansert kunnskap om sykdom, diagnostikk, behandling av demenssykdommer
 • Har avansert kunnskap om sykdom, diagnostikk, behandling psykisk sykdom i alderdommen
 • Har inngående kunnskap om prinsipper for personsentrert omsorg, miljøbehandling og teknologiske løsninger (hjelpemidler)
 • Har inngående kunnskap om organisatoriske -, juridiske- og etiske rammebetingelser for pleie, omsorg og behandling av personer med demens og psykisk sykdom i alderdommen

Ferdigheter:

 • Kan anvende og kritisk vurdere prinsipper, metoder og verktøy i forebygging, miljøbehandling og bruk av teknologiske løsninger til eldre personer med demenssykdom-/ psykisk sykdom og deres nærstående
 • Kan utøve personsentrert omsorg i møte med eldre personer med demenssykdom-/ psykisk sykdom og deres nærstående
 • Kan bruke relevante metoder for fagutvikling på området demens og psykisk sykdom i alderdommen i samarbeid med praksisfelt og andre aktører
 • Kan bruke ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer knyttet til demens og psykisk sykdom i alderdommen
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teorier om kommunikasjon og samhandling med pasienter og deres nærstående

Generell kompetanse:

 • Kan anvende avansert kunnskap om forståelse og mestring av endret atferd i kontakt med personer med demens og i opplæring av personal
 • Kan kommunisere og veilede nærstående om faglige spørsmål og bidra til bruk av deres kunnskap
 • Kan formidle faglige kunnskaper og erfaringer om fagområdet demens og psykisk sykdom i alderdommen
 • Kan bidra til nytenkning om faget i eget praksisfelt

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Emnet består av to samlinger av én ukes varighet og to ukers praksisstudier. Praksisstudier kan ikke gjennomføres på eget arbeidssted. Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid med og uten veileder, seminarer, plenumsdiskusjoner, praksisstudier, selvstudium og evaluering.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 25.09.2023 09:00 (Utlevering)
06.10.2023 14:00 (Innlevering)
2 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav praksis Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravet skal være knyttet til praksisstudiene og inneholde gjennomføring av følgende:

 • Planlegge, og om mulig gjennomføre, kartlegging av adferd/funksjon hos en pasient med demenssykdom eller psykisk sykdom i samarbeid med annet helsepersonell. Innhenting av relevante kartleggingsverktøy der ett velges ut og anvendes i kartleggingen av pasient og begrunnes ut fra relevant litteratur.
 • Analyse av kartleggingen.
 • Vurdere nytte av kartlegging arbeidskrav ut fra eksisterende forskning og andre relevante kilder.
 • Fremlegg av arbeidskrav på seminar.

Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer, jf. retningslinjer for arbeidskrav.


Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3073
 • Tidligere år og semester for dette emnet