vår 2023
HEL-3072 Sykdommer og legemiddelbruk i alderdommen - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på M-AHELSARB Master i aldring og geriatrisk helsearbeid. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I emnet utdypes de vanligste somatiske sykdommer hos eldre mennesker. Kompleksitet i sykdomsbilde og sykdommers konsekvenser for dagliglivet tydeliggjøres spesielt. Systematisk observasjon, kartlegging, diagnostisering og behandling av geriatriske pasienter vektlegges. Polyfarmasi og samstemming og vurdering av medikamenter drøftes spesielt. Funksjonshemming og aldring tematiseres. Samtykkekompetanse og somatisk helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse diskuteres.

Eldre pasienters allmenntilstand, sansesvikt, ernæring, søvn og hvile, tannhelse og betydningen av aktivitet tematiseres. Lindrende behandling og ivaretakelse av gamle mennesker i livets sluttfase drøftes.

Faglige og etiske dilemmaer i krysningspunktet mellom alderdom, sykdom, behandling og prioriteringer diskuteres.

I emnet vektlegges eldre pasienters behov, ressurser, autonomi og integritet. Betydningen av samarbeid med andre helsearbeidere, nærstående og pasient for beslutninger og omsorg tematiseres. Pasientforløp, pasientsikkerhet og faglig ansvar for pasientoppfølging tematiseres.

Gjennom emnet videreutvikles akademiske arbeidsformer.

Praksis

Praksisstudiene er integrert i emnet og har et omfang på ca. 1 uke. Praksisstudiene gjennomføres i spesialist- eller kommunehelsetjeneste, geriatrisk poliklinikk, geriatrisk team eller helsehus. Praksis kan ikke gjennomføres på eget arbeidssted. Retningslinjer for praksisstudier med arbeidskrav er utarbeidet.


Hva lærer du

Kunnskap

 • Har avansert kunnskap om kompleksiteten i eldre menneskers sykdomsutvikling
 • Har avansert kunnskap om akutte og kroniske somatiske sykdommer og behandling i alderdommen
 • Har inngående kunnskap om legemiddelbruk i eldre år
 • Kan anvende kunnskap på nye områder i det kliniske felt
 • Har kunnskap om funksjonshemming og aldring

Ferdigheter

 • Kan bruke relevante faglige metoder som systematiske observasjoner og kartlegging innen fagområdet
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til faglige informasjonskilder innen fagområdet.

Generell kompetanse

 • Kan bidra med nytenkning om faget i eget praksisfelt
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fagområdet med annet helsepersonell
 • Kan anvende kunnskaper og ferdigheter i møte med syke eldre mennesker og deres nærstående

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Emnet består av forberedelser til samling, to samlinger av én ukes varighet, praksisstudier med arbeidskrav og påfølgende selvstudier frem til innlevering av eksamensoppgave. Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger, veiledningsgruppe med veileder, gruppearbeid uten veileder, seminar, plenumsdiskusjoner, praksisstudier, selvstudium og evaluering.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 20.02.2023 09:00 (Utlevering)
24.02.2023 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav praksis Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravet er knyttet til praksisstudiene og skal bygge på prinsippene for kunnskapsbasert praksis. Arbeidskravet skal inneholde ett av følgende arbeid:

 • Kartlegging og vurdering av en geriatrisk pasient. Gjerne i tverrfaglig samarbeid.
 • Kartlegging og vurdering av delirium ut fra en pasientsituasjon.
 • Samarbeid med nærstående.
 • Samstemming og legemiddelvurdering knyttet til en pasient.

Ved kartlegging skal validerte observasjons- og kartleggingsskjema brukes der dette finnes.

Arbeidskrav vurderes av faglærer, jf. retningslinjer for praksisstudier med arbeidskrav.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3072
 • Tidligere år og semester for dette emnet