høst 2022
HEL-3071 Perspektiver på aldring - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på M-AHELSARB Master i aldring og geriatrisk helsearbeid. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.  

Innhold

I emnet utdypes ulike perspektiv på aldring, livsvilkår og helsefremming på makro-, meso- og mikronivå. Kunnskap om hvordan eldre menneskers liv påvirkes av individuelle, strukturelle, sosiale, materielle og kulturelle forhold vektlegges.  

Normale aldringsprosesser og hvordan disse påvirker hverdagsliv drøftes, og ulike mestringsstrategier tematiseres. Helsefremmende arbeid blir vektlagt. 

Faglige og etiske spørsmål knyttet til befolkningsutvikling, familiestruktur og eldre menneskers rettigheter diskuteres. 

Emnet gir innføring i studietekniske ferdigheter, systematiske litteratursøk, kritisk refleksjon over forskning og akademiske arbeidsformer. 


Hva lærer du

Kunnskap 

 • Har inngående kunnskap om at aldring, livsvilkår og helsefremmende arbeid kan forstås gjennom ulike perspektiver og teorier på makro-, meso- og mikronivå. 
 • Har avansert kunnskap om menneskets normale aldringsprosesser. 
 • Har inngående kunnskap om livskriser og mestring i eldre år.  
 • Har inngående kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid med og blant eldre. 
 • Har kunnskap om akademiske arbeidsformer som litteratursøk, kritisk granskning av litteratur og akademisk skriving. 

Ferdigheter 

 • Kan forholde seg kritisk til ulike forståelser av aldring. 
 • Kan analysere relevante etiske problemstillinger i eget fagområde. 
 • Bruker ulike informasjonskilder og anvender disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer knyttet til aldring, livsvilkår og helsefremmende arbeid. 

Generell kompetanse  

 • Kan kommunisere problemstillinger knyttet til aldring, livsvilkår og helsefremmende arbeid fra ulike perspektiv. 
 • Kan drøfte problemstillinger knyttet til aldring, livsvilkår og helsefremmende arbeid med andre med samme og annen fagbakgrunn. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.  

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20. 


Undervisning

Emnet består av en samling av to ukers varighet og påfølgende selvstudier frem til innlevering av eksamensoppgave. Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid med og uten veileder, seminar, plenumsdiskusjoner, selvstudium og evaluering.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 05.09.2022 09:00 (Utlevering)
22.09.2022 14:00 (Innlevering)
2 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tekst med presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravet er en kritisk gransking av en gitt akademisk tekst og presenteres for medstudenter i seminar.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26. 
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3071
 • Tidligere år og semester for dette emnet