vår 2020
HEL-3004 Geriatriske lidelser og legemiddelbruk i eldre år - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Master i aldring og geriatrisk helsearbeid.

Innhold

Emnet består av temaene: a) akutte og kroniske sykdommer og behandling, b) legemiddelbruk i eldre år, c) funksjonshemming, funksjonssvikt og aldring, d) omsorg, kommunikasjon og samhandling, e) samarbeid med pårørende.

Emnet gir kunnskap om de vanligste somatiske sykdommer hos eldre med forståelse for fysiologisk bakgrunn. Kompleksitet i sykdomsbilde og sykdommers konsekvenser for dagliglivet tydeliggjøres spesielt. Systematisk observasjon, kartlegging, diagnostisering og behandling av geriatriske pasienter vektlegges. Samstemming og vurdering av medikamenter drøftes spesielt. Samtykkekompetanse og somatisk helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse diskuteres.

Emnet har personsentrert omsorg som grunnleggende forståelse. Det legges vekt på den gamle sine behov, ressurser, autonomi og integritet. Betydningen av samarbeid med andre helsearbeidere, pårørende og pasient når beslutninger tas og omsorg skal utøves tydeliggjøres. Pasientforløp og faglig ansvar for pasientoppføling tematiseres.

Eldres allmenntilstand, sansesvikt, ernæring, søvn og hvile, tannhelse og betydningen av aktivitet tematiseres. Lindrende behandling og ivaretakelse av den geriatriske pasienten i livets sluttfase drøftes.

Faglige og etiske dilemmaer i krysningspunktet mellom alderdom, sykdom, behandling og prioriteringer diskuteres.


Hva lærer du

Kunnskap

 • Har avansert kunnskap om kompleksiteten i eldres sykdomsutvikling.
 • Har avansert kunnskap om akutte og kroniske somatiske sykdommer og behandling i alderdommen.
 • Har inngående kunnskap om legemiddelbruk i eldre år.
 • Kan anvende kunnskap på nye områder i det kliniske felt.
 • Har inngående kunnskap om funksjonshemming og aldring.

Ferdigheter

 • Kan bruke relevante faglige metoder innen fagområdet.
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til faglige informasjonskilder innen fagområdet.

Generell kompetanse

 • Kan bidra med nytenkning om faget i eget praksisfelt.
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fagområdet med andre helsearbeidere.
 • Kan anvende kunnskaper og ferdigheter i møtet med syke eldre mennesker.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale

Undervisning

Forelesninger, veiledningsgruppe med veileder, gruppearbeid uten veileder, ferdighetstrening, seminar, praksisstudier, selvstudium og dialogbasert evaluering.

Eksamen

Arbeidskrav:

Arbeidskravet skal være et resultat av praksis og skal inneholde ett av følgende arbeid:

 • Kartlegging av den geriatriske pasienten. Gjerne i tverrfaglig samarbeid.
 • Vurdering av delirium ut fra en pasientsituasjon.
 • Systematisk samarbeid med pårørende.
 • Samstemming og legemiddelvurdering knyttet til en pasient.

 

Ved kartlegging skal validerte observasjons - og kartleggingsskjema brukes der dette finnes.

 

Arbeidskrav vurderes av faglærer, jf. retningslinjer for praksisstudier med arbeidskrav.

Emnets arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

 

Eksamen:

Skriftlig skoleeksamen med utgangspunkt i pensum. Utfyllende retningslinjer er utarbeidet. 

 

Besvarelsen vurderes ut fra karakterskala A -F der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen arrangeres samme semester. Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3004
 • Tidligere år og semester for dette emnet