høst 2024
FYT-2630 Bacheloroppgave - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved FYSIOTER Bachelorutdanningen i fysioterapi ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FYT-2110 Undersøkelse og vurdering i fysioterapi, FYT-2120 Praksisstudier: undersøkelse, vurdering og tiltak, FYT-2130 Vurdering og tiltak i fysioterapi, HEL-1700 Etikk, vitenskapsteori og forskningsmetode for helsefaglige bachelorutdanninger

Innhold

Bacheloroppgaven innebærer at studentene fordyper seg innen et selvvalgt fysioterapifaglig tema. Studentene får erfaring med å gjennomføre og rapportere fra et faglig utviklingsprosjekt der vitenskapelige metoder tar i bruk. Oppgaven kan skrives individuelt eller i par. Gjennom arbeidet skal studentene oppøve evnen til kritisk tenkning, strukturert fagutviklingsarbeid og skriftlig formidling. Det er også vesentlig at studentene knytter den valgte tematikken til fysioterapeuters samfunnsoppdrag og mulige roller i dagens komplekse helse- og velferdssystem. Arbeidet med bacheloroppgaven skal bidra til at studentene blir forberedt på å delta aktivt i implementering av ny kunnskap og utvikling av god praksis.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Har kunnskap om forskningsetikk og metoder for innsamling og analyse av empirisk materiale
 • Har bred kunnskap om fysioterapiprofesjonens historie, utvikling og samfunnsoppdrag
 • Kjenner til utviklingstrekk i samfunnet med betydning for organisering av helsevesenet og utøvelse av fysioterapi

Ferdigheter

 • Kan redegjøre for vitenskaps- og kunnskapsteorier med relevans for fysioterapi
 • Kan begrunne valg av metode for datainnsamling og reflektere over metodiske styrker og svakheter
 • Kan anvende relevante teoretiske perspektiver til å drøfte faglige problemstillinger

Generell kompetanse

 • Kan planlegge, gjennomføre og formidle systematiske fagutviklingsprosjekter i tråd med vitenskapelige kriterier og retningslinjer for forskningsetikk og personvern
 • Kan diskutere og relatere forskningsfunn til fysioterapeuters profesjonsutøvelse
 • Kan bidra til utvikling av god praksis gjennom nysgjerrighet, engasjement og kreativitet, både selvstendig og i samarbeid med andre

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Gruppearbeid, egenstudier, forelesninger, skriftlige arbeider, seminar.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Oppgave A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Prosjektbeskrivelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Prosjektbeskrivelse for bacheloroppgaven som inkluderer utkast til tittel, bakgrunn, forskningsspørsmål, aktuelle teoretiske perspektiver, metode og framdriftsplan.

Mer info om vurderingsform oppgave

Oppgaven kan skrives individuelt eller sammen med en medstudent.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: FYT-2630
 • Tidligere år og semester for dette emnet