høst 2024
FYT-2620 Dyktiggjøring og selvstendighet i fysioterapi - 35 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved FYSIOTER Bachelorutdanningen i fysioterapi ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FYT-2110 Undersøkelse og vurdering i fysioterapi, FYT-2120 Praksisstudier: undersøkelse, vurdering og tiltak, FYT-2130 Vurdering og tiltak i fysioterapi

Innhold

Emnet utgjør siste del av den praktiske og kliniske undervisningen på studiet og tar opp en bredde av kliniske temaer og problemstillinger. Læringsaktivitetene skal bidra til at studentene nærmer seg den grad av selvstendighet, etisk refleksjon, faglige dyktighet og profesjonalitet som skal til for å møte de krav og forventninger som stilles i klinisk praksis. Det står sentralt at studentene utvikler handlingsberedskap og får erfaring med å dokumentere klinisk praksis, reflektere systematisk over egne erfaringer og nyttiggjøre seg av teori og forskningsbasert kunnskap. Fokus ligger både på å kunne anvende generelle prinsipper og evne til å tilpasse faglig aktivitet til virksomhetens kontekst og behovene til individuelle pasienter.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om funksjonsendringer
 • Har bred kunnskap om fysioterapeutisk undersøkelse, tiltak og evaluering
 • Har bred kunnskap om habilitering, rehabilitering, individuell plan, og om modeller for pasientforløp og brukernes behov for koordinerte tjenester
 • Har kunnskap om individets rett til autonomi, brukermedvirkning og samvalg
 • Har kunnskap om samenes status som urfolk og om samenes rettigheter, særlig innenfor helse- og sosialfeltet

Ferdigheter

 • Kan anvende og tilpasse undersøkelser i møte alle pasienter i alle livsfaser for å forstå deres ressurser og begrensninger
 • Kan analysere, tolke og forholde seg kritisk til undersøkelsesfunn, stille kliniske diagnoser som grunnlag for tiltak, og vurdere behov for å henvise videre
 • Kan anvende relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse til å forstå, motivere og samhandle med brukere, pasienter, og pårørende som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser
 • Kan anvende digital teknologi som fremmer kommunikasjon og samhandling
 • Kan anvende kunnskap om klinisk resonnering til å dokumentere, kvalitetssikre, evaluere og formidle egen praksis
 • Har bred kunnskap om sykdommer, skader og plager, og kan hente inn relevant kunnskap i møte med nye problemstillinger
 • Kan planlegge, gjennomføre og justere tiltak i samråd med pasient og pårørende
 • Kan vurdere risiko for uønskede hendelser og behersker metoder for å følge opp dette systematisk
 • Kan planlegge og gjennomføre fysioterapivirksomhet i tråd med gjeldende lovverk
 • Kan anvende relevant kunnskap for å ivareta barn og unge, samt andre sårbare grupper som har behov for behandling og/eller tjenester og sikre deres medvirkning og rettigheter
 • Kan samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep

Generell kompetanse

 • Kan reflektere over og utøve fysioterapi som relasjonell prosess
 • Har høy etisk bevissthet og kan reflektere kritisk over egne kunnskaper og egen yrkesutøvelse
 • Kan planlegge, delta i og lede samarbeid på tvers av profesjoner, sektorer, virksomheter og nivåer
 • Kan planlegge, gjennomføre og koordinere habiliterings-/‌rehabiliteringsprosesser, utarbeide og følge opp individuelle planer i samarbeid med pasienter, pårørende og andre aktører
 • Kan identifisere tegn på omsorgssvikt, vold og overgrep og henvise videre ved behov

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Klinisk ferdighetstrening, gruppearbeid, egenstudier, praksisstudier, bevegelsesaktivitet, forelesninger, skriftlige arbeider, temadager, seminar.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Muntlig eksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk oppmøte ferdighetstrening og temadager Godkjent – ikke godkjent
Praksisperiode vår Godkjent – ikke godkjent
Praksisperiode høst Godkjent – ikke godkjent
Praktisk/muntlig individuelt arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
2 skriftlige arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
3 godkjente basisgruppeseminar Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig individuelt arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Obligatorisk klinisk ferdighetstrening og temadager
 • 2 godkjente 6-ukers praksisperioder. Tilstedeværelse i praksisstudiene er obligatorisk. Fravær på inntil 20 prosent kan godkjennes dersom forventet læringsutbytte er oppnådd. Fravær beregnes separat for hver av praksisperiodene
 • Praktisk-muntlig klinisk, individuelt arbeidskrav som normalt gjennomføres i forbindelse med praksisperioden på 6. semester
 • 2 skriftlige arbeidskrav
 • 3 godkjente basisgruppeseminar innenfor temaene nevrologi, barn og muskel- og skjelett-tilstander
 • Skriftlig, individuelt arbeidskrav: kunnskapstest for å få gå ut i praksisstudier

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell, praktisk-muntlig klinisk eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 35
 • Emnekode: FYT-2620
 • Tidligere år og semester for dette emnet