høst 2024
FYT-2610 Fordypning i folkehelse og helsefremmende lokalsamfunn - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved bachelorprogrammet i fysioterapi, og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet inneholder 2 uker praksisstudier.


Obligatorisk forkunnskapskrav

FYT-2110 Undersøkelse og vurdering i fysioterapi, FYT-2120 Praksisstudier: undersøkelse, vurdering og tiltak

Innhold

Folkehelse er samfunnets totale innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte har betydning for folks helse. Emnet har som mål å gi studentene grundig innsikt i rammene for helsefremmende arbeid, både nasjonalt og globalt. Emnet inneholder en 2 uker lang prosjektpraksis. Hensikten med praksis er at studentene skal utvikle ferdigheter i kartlegging og å gjennomføre helsefremmende tiltak på gruppe- og systemnivå. Formidling av et tverrsektorielt perspektiv på helsefremmende arbeid står sentralt i emnet.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Har innsikt i kunnskapsgrunnlaget som danner basis for helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak, både på globalt, nasjonalt og lokalt nivå
 • Har bred kunnskap om hvordan globale, nasjonale og miljømessige og sosiale forhold påvirker livskvalitet, aktivitet og deltagelse
 • Har bred kunnskap om bevegelse, aktivitet og deltakelse som helsefremmende tiltak
 • Kan forklare hvordan sosial ulikhet påvirker enkeltindivid og samfunn
 • Reflekterer over hvordan klima og naturmangfold kan gi utfordringer for befolkningsgrupper og enkeltindivider
 • Viser innsikt i bærekraft som prinsipp i folkehelsearbeid
 • Har bred kunnskap om universell utforming og tilrettelegging av omgivelsene

Ferdighet

 • Kan kartlegge miljøfaktorer og innhente informasjon om helsetilstanden i befolkninga
 • Kan planlegge og foreslå tiltak som fremmer helse og deltagelse på ulike arenaer for mennesker i ulike aldre og livssituasjoner
 • Kan anvende kunnskap om nasjonale og overnasjonale lover, regelverk, strategier og veiledere som er relevant for helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Kan anvende bærekraftige, ressursorienterte og samskapende strategier i utvikling av helsefremmende tiltak

Generell kompetanse

 • Verdsetter og initierer samarbeid på tvers av fag, profesjon, sektorer og virksomheter
 • Viser innsikt i hvordan tverrsektorielt folkehelsearbeid kan bidra til å oppnå FN’s bærekraftsmål
 • Forstår hvordan miljømessige, mellommenneskelige og organisatoriske forhold påvirker funksjon og helse
 • Har innsikt i at kultur og samfunnsforhold virker inn på helsepolitiske prioriteringer og fordeling av ressurser
 • Kan planlegge og gjennomføre samarbeid med relevante aktører
 • Kan formidle et fysioterapeutisk perspektiv på folkehelsearbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Gruppearbeid, egenstudier, praksisstudier, forelesninger, skriftlige arbeider, temadager, seminar.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 27.08.2024 09:00 (Utlevering)
24.09.2024 14:00 (Innlevering)
4 Uker Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk tilstedeværelse i praksisstudiene Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig arbeidskrav i tilknytning til praksisperioden Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Tilstedeværelse i praksisstudiene er obligatorisk. Fravær på inntil 20 prosent kan godkjennes dersom forventet læringsutbytte er oppnådd
 • Skriftlig rapport

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FYT-2610
 • Tidligere år og semester for dette emnet