høst 2024
FYT-2120 Praksisstudier: undersøkelse, vurdering og tiltak - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved bachelorutdanningen i fysioterapi og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet inneholder til sammen 12 uker praksisstudier fordelt på 2 6-ukers praksisperioder i henholdsvis 3. og 4. semester.


Obligatorisk forkunnskapskrav

FYT-1110 Fysiologisk grunnlag for bevegelse og funksjon, FYT-1120 Bevegelsesanalyse og funksjonsundersøkelse, FYT-1130 Samfunn og folkehelse

Innhold

I praksisstudiene setter studentene sammen kunnskaper fra flere felt, og utvikler et repertoar av undersøkelsesmåter og tiltak. Studentene samhandler med, undersøker og ivaretar pasienter i alle aldre, med ulike plager og sykdommer, og i ulike livssituasjoner. Studentene lærer å sette mål sammen med pasient, planlegge og gjennomføre målrettede virkemidler og tiltak som skal lede til positive endringer for pasienten på kort og lang sikt. Studentene samarbeider med andre helseprofesjoner og aktuelle samarbeidspartnere og får erfaring med hvordan helsefremming, forebygging, samordning, pasientforløp, habilitering og rehabilitering foregår i praksis. Studentene utvikler profesjonell væremåte og etisk bevissthet, og de skal lære å dokumentere og reflektere over egen og andres praksis.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Har kunnskap om målsettingsverktøy
 • Kan begrunne valg av undersøkelser og tiltak med teori, for eksempel anatomi, fysiologi, sykdomslære, psykologi, sosiologi og pedagogikk
 • Kjenner til de viktigste lover og forskrifter som regulerer helsetjenesten/fysioterapitjenesten

Ferdigheter

 • Kan planlegge og gjennomføre en fysioterapiundersøkelse som er tilpasset pasientopplysninger, for eksempel fra henvisning eller pasientjournal
 • Kan inkludere og involvere pasienter i undersøkelse og behandling
 • Utviser sensitivitet for pasienters reaksjoner på undersøkelse og behandling
 • Kan ivareta pasienter og pårørende på en trygg, respektfull og empatisk måte i forbindelse med samtale, undersøkelse og behandling
 • Kan bruke egen kropp og hender integrert med muntlig instruksjon og veiledning til å tilpasse og justere undersøkelse og behandling
 • Behersker et repertoar av tiltak, og gjennomfører relevante tiltak med presisjon, kvalitet og tilpasset dosering
 • Kan motivere og støtte pasienter til å nyttiggjøre seg av egne ressurser
 • Kan planlegge og lede bevegelsesgrupper
 • Kan skrive systematiske og konsistente fysioterapirapporter som inneholder beskrivelser av funn, sammendrag, drøfting, konklusjon, samt forslag til målsetninger og relevante tiltak

Generell kompetanse

 • Kan vurdere hvilke arenaer (for eksempel hjemme, barnehage, skole, jobb, institusjon) som er hensiktsmessig å benytte i undersøkelse og behandling
 • Kan ta medansvar i samarbeidssituasjoner med andre fagpersoner
 • Kan delta i fysioterapifaglige diskusjoner med utgangspunkt i konkrete pasienter og reflektere over egen kunnskap og prestasjon i forbindelse med undersøkelse og behandling
 • Har forståelse for organisering av tjenester på praksisplassen, og hvilke sammenhenger fysioterapitjenesten inngår i, både faglig og organisatorisk

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Selvstudier, praksisstudier, skriftlige arbeider.

Timeplan

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Godkjent 6-ukers praksisperiode. Obligatorisk tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
Godkjent 6-ukers praksisperiode. Obligatorisk tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
Klinisk-praktisk arbeidskrav i 3. semester Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig, individuelt arbeidskrav: fysioterapirapport fra praksisstudiene Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig, individuelt arbeidskrav: refleksjonsnotat fra praksisstudiene Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FYT-2120
 • Tidligere år og semester for dette emnet