høst 2024
FYT-2110 Undersøkelse og vurdering i fysioterapi - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved FYSIOTER bachelorprogrammet i fysioterapi, og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FYT-1110 Fysiologisk grunnlag for bevegelse og funksjon, FYT-1120 Bevegelsesanalyse og funksjonsundersøkelse, FYT-1130 Samfunn og folkehelse, HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag.

Innhold

Emnet tar for seg bio-psyko-sosiale elementer som til sammen gir grunnlag for å møte mennesker med helseplager med en helhetlig forståelse. Sentrale tema er grunnleggende og tilpasset fysioterapiundersøkelse, sykdomslære, sosiologi og psykologi. Til sammen lærer studentene å tilpasse fysioterapiundersøkelsen til diagnoser og andre opplysninger, til den aktuelle pasienten og den aktuelle situasjonen. Undervisningen vektlegger både teori og øving av praktiske ferdigheter. Studentene utvikler et faglig språk, ferdigheter i akademisk skriving og begynnende dokumentasjon av pasientrettet praksis. Kompetansen som studentene tilegner seg i dette emnet er et viktig grunnlag for å jobbe videre med pasientrettede tiltak i emnet FYT-2130.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Har generell kunnskap om sykdomslære, og kan forklare hvordan nedbrytende og oppbyggende prosesser virker inn på celler og vev, og bidrar til funksjonsendringer
 • Kan beskrive patologiske prosesser ved sykdom og skader i muskel- og skjelettsystemet og sentralnervesystemet
 • Har kunnskap om forklaringsmodeller for akutte og langvarige smerter
 • Har kunnskap om sammenhenger mellom autonome reaksjoner, emosjoner og erfaringer
 • Har kunnskap om systematisk klinisk resonnering og kjenner til prinsipper for kunnskapsbasert praksis
 • Kjenner til ICD (den internasjonale klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer) og ICF (Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse)
 • Har kunnskap om forutsetninger som ligger til grunn for god samhandling og kommunikasjon med pasienter
 • Har kunnskap om kulturelle og sosiologiske perspektiver på helse, sykdom og funksjonsnedsettelser

Ferdigheter

 • Kan beskrive kroppsholdning, bevegelser og funksjon med fagterminologi, og reflektere over sammenhenger mellom pasientens plager og funn fra fysioterapeutisk undersøkelse
 • Kan vurdere undersøkelsesfunn i forhold til kunnskap om normalfunksjon og aktuelle sykdoms- og skadeprosesser
 • Kan tilegne seg nødvendig kunnskap om sykdomstilstander og funksjonsendringer i forbindelse med pasientmøter
 • Kan ivareta egen helse i praktisk klinisk arbeid
 • Kjenner til helsevesenets grunnleggende organisering og forstår at organisering er av betydning for utøvelse av fysioterapi

Generell kompetanse

 • Kan reflektere over bio-psyko-sosiale perspektiver på kropp, helse og sykdom
 • Kan redegjøre for hvordan personlige, sosiale og kulturelle forhold påvirker helse, funksjon og deltakelse

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Klinisk ferdighetstrening, gruppearbeid, egenstudier, bevegelsesaktiviteter, forelesninger, skriftlige arbeider, temadager, seminar.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 12.12.2024 09:00 (Utlevering)
19.12.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse i klinisk ferdighetstrening og på temadager Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig, individuelt arbeidskrav innen temaet funksjonsproblemer Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig arbeidskrav i gruppe innen temaet nevrologi Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Minimum 80 prosent tilstedeværelse i klinisk ferdighetstrening og på temadager
 • Skriftlig, individuelt arbeidskrav innen temaet funksjonsproblemer
 • Skriftlig arbeidskrav i gruppe innen temaet nevrologi

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: FYT-2110
 • Tidligere år og semester for dette emnet