høst 2024
FYT-1130 Samfunn og folkehelse - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved FYSIOTER bachelorprogrammet i fysioterapi, og kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet gir studentene en introduksjon til helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid lokalt, nasjonalt og globalt. Studentene får begynnende forståelse for folkehelsearbeid og fysioterapeuters rolle i å fremme folkehelsen og samfunnets bærekraft. Internasjonale kollegaer og nærmiljø bidrar til studentaktiv og erfaringsbasert læring. Undervisningen vektlegger kreativitet og innovasjonstenkning som verktøy i utviklingen av fysioterapifaget.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kan redegjøre for begrepene og forskjellen på kurativt arbeid, helsefremmende arbeid, sykdomsforebyggende arbeid og folkehelsearbeid
 • Kjenner til samfunnsvitenskapelige perspektiver på helse, sykdom og kropp, herunder sosiologiske og sosialantropologiske perspektiver
 • Har kunnskap om hvilken betydning kulturelle og sosiale forhold har for folkehelse lokalt, nasjonalt og globalt
 • Har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering som grunnlag for likeverdige tjenestetilbud for alle grupper i samfunnet
 • Har kunnskap om samenes status som urfolk og om samenes rettigheter innenfor helse- og sosialfeltet

Ferdigheter

 • Kan beskrive fysioterapifagets historie og utvikling, og profesjonens samfunnsoppdrag
 • Kan reflektere rundt fysioterapifagets rolle i aktuelle og fremtidige helsefaglige utfordringer
 • Kan tenke innovativt og se for seg ulike arenaer for fysioterapivirksomhet i framtida

Generell kompetanse

 • Kan bidra på gruppe- og systemnivå for å fremme folkehelsen og samfunnets bærekraft
 • Kan delta i utviklingen av fysioterapifaget for å møte samfunnets eksisterende og fremtidige behov

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, seminar og selvstudier.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 3 Uker Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Gruppearbeid Godkjent – ikke godkjent
Muntlig framlegg Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FYT-1130
 • Tidligere år og semester for dette emnet