høst 2024
FYT-1120 Bevegelsesanalyse og funksjonsundersøkelse - 25 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved FYSIOTER Bachelorutdanningen i fysioterapi ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tar for seg det kroppslige grunnlaget for bevegelse og funksjon. Sentrale tema er funksjonell anatomi, bevegelseslære og biomekanikk. Undervisningen vektlegger både teori og oppøving av kroppslige, praktiske ferdigheter, og tar for seg en bredde av undersøkelsesmetoder og teknikker. Emnet tar også for seg motorisk utvikling, læring og kontroll i et livsløpsperspektiv med undervisning om både barn, unge, voksne og eldre. Til sammen lærer studentene å planlegge og gjennomføre en grunnleggende, systematisk funksjonsundersøkelse med utgangspunkt i kunnskap om hvordan menneskekroppen er bygd opp og fungerer. Kompetansen som studentene opparbeider seg i dette emnet, danner et viktig grunnlag for å lære å gjennomføre strukturerte fysioterapeutiske undersøkelser senere i studiet.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om bevegelsessystemets struktur, funksjon og utvikling, herunder relevant biomekanikk
 • Kjenner til innhold og struktur i en funksjonsundersøkelse
 • Har kunnskap om utvikling, læring og kontroll av bevegelser gjennom livsløpet

Ferdigheter

 • Kan utføre funksjonsundersøkelse av bevegelsessystemets strukturer, herunder ledd, muskulatur, knokler og det perifere nervesystemet
 • Kan gjøre grunnleggende analyser av kroppsholdning, bevegelser og funksjon, og har begynnende ferdigheter i å beskrive dette muntlig og skriftlig med presis fagterminologi
 • Har begynnende evne til å vurdere og se sammenhenger mellom undersøkelsesfunn
 • Kan gi tilpasset instruksjon og veiledning til både grupper og enkeltindivider
 • Kan planlegge og gjennomføre bevegelsesgrupper
 • Kan utføre livreddende førstehjelp
 • Kan bruke egen kropp og hender med presisjon, varhet og respekt i undersøkelse
 • Kan innta hensiktsmessige arbeidsstillinger for å ivareta egen kropp

Generell kompetanse

 • Kan utføre en grunnleggende funksjonsundersøkelse på medstudent
 • Har begynnende innsikt i samspillet mellom menneskets helse, funksjon og deltakelse
 • Har innsikt i at kroppen er uttrykksfull, kommunikativ og preget av livserfaringer

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Klinisk ferdighetstrening, gruppearbeid, selvstudier, praksisstudier, bevegelsesaktiviteter, forelesninger, skriftlige arbeider, seminar, laboratorieaktiviteter.

Emnet inneholder 1 uke praksisstudier i 1. semester (høst) og 3 uker praksisstudier i 2. semester (vår). Praksisstudiene i 1. semester gjennomføres som enkeltdager (punktpraksis), mens de 3 ukene på 2. semester gjennomføres sammenhengende.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Praktisk eksamen 40 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Praksis Godkjent – ikke godkjent
Klinisk ferdighetstrening Godkjent – ikke godkjent
Basisgruppeseminar Godkjent – ikke godkjent
Individuelt arbeidskrav klinisk ferdighetstrening Godkjent – ikke godkjent
Massasje Godkjent – ikke godkjent
Instruksjon av bevegelsesgrupper Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig arbeidskrav tilknyttet praksis Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 25
 • Emnekode: FYT-1120
 • Tidligere år og semester for dette emnet