høst 2024
FYT-1110 Fysiologisk grunnlag for bevegelse og funksjon - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved FYSIOTER bachelorutdanningen i fysioterapi ved UiT, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tar for seg kroppens normale fysiologiske prosesser i hvile og aktivitet, og kroppens responser på ulike former for belastning. Studentene lærer om struktur, utvikling og funksjon i organsystemer som er av særlig betydning for bevegelse og aktivitet gjennom hele livsløpet. Det legges spesielt vekt på temaer som studentene skal opparbeide seg detaljert kunnskap om, deriblant nervesystemet, vev og vevstilpasning, sansing og persepsjon, og utvikling, læring og kontroll av bevegelser. Undervisningen tar også for seg grunnleggende kunnskap om kroppens organer og organsystemer og samspillet mellom disse.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om struktur, utvikling og funksjon i organsystemer som er av særlig betydning for kroppens funksjon og bevegelse gjennom livsløpet, herunder muskel-skjelettsystemet og nervesystemet
 • Har kunnskap om kroppens organer og organsystemer, og samspillet mellom disse, herunder respirasjonssystemet, sirkulasjonssystemet, metabolismen, fordøyelses- og immunsystemet, og det endokrine systemet
 • Kan redegjøre for det fysiologiske grunnlaget for sansing og persepsjon, smerte og stress
 • Kan redegjøre for det fysiologiske grunnlaget for bevegelsesutvikling, -læring og -kontroll, herunder nøkkelbegreper som postural kontroll, balanse og muskeltonus

Ferdigheter

 • Kan anvende kunnskap om fysiologiske prosesser til å forklare normal funksjon og bevegelse
 • Kan anvende kunnskap om vev og vevsutvikling til å forklare utvikling og endring av bevegelsesfunksjon og persepsjon gjennom livsløpet
 • Kan forklare hvordan fysisk aktivitet og inaktivitet kan virke oppbyggende eller nedbrytende på kroppen

Generell kompetanse

 • Kan analysere bevegelsesfunksjon ut fra kunnskap om nervesystemet og muskel-skjelettsystemet
 • Har innsikt i hvordan ulike organsystemer samspiller under bevegelse og fysisk aktivitet
 • Har innsikt i hvordan fysiologiske prosesser henger sammen med og helse, funksjon og deltakelse

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Gruppearbeid, egenstudier, bevegelsesaktiviteter, forelesninger, seminar og laboratorieaktiviteter.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Gruppeundervisning Godkjent – ikke godkjent
Arbeidsfysiologi Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig, individuelt Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Minimum 60 prosent tilstedeværelse i obligatorisk gruppeundervisning
 • Seminar om arbeidsfysiologi .
 • Skriftlig, individuelt arbeidskrav

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: FYT-1110
 • Tidligere år og semester for dette emnet