vår 2024
FSK-2030 Bærekraftig havbruk - 30 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi studenten en innføring i oppdrett av akvatiske organismer med fokus på bærekraft basert på tverrfaglig kunnskap fra samfunnsfag, økonomi og biologi. Undervisningen er organisert i tematiske bolker og legger vekt på helhetlig forståelse av hvordan genetiske, biologiske, teknologiske, økonomiske og forvaltningsmessige forutsetninger påvirker bærekraft i moderne oppdrett av akvatiske organismer.

Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon i fiskeri- og havbruksvitenskap skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om hvordan sentrale biologiske og teknologiske faktorer påvirker bærekraft i oppdrett av akvatiske organismer
 • har kunnskap om hvordan økonomiske størrelser som produktpris, pris på fôr og andre innsatsfaktorer påvirker produksjonsbeslutningene til oppdrettsselskap
 • har kunnskap om lover og regler som gjelder i forvaltningen av akvatiske organismer i oppdrett og hvordan disse påvirker næringens bærekraft
 • har kunnskap om hvordan genetiske teorier og metoder kan brukes for å oppnå gode vekst-/produksjonsegenskaper og lønnsomhet i moderne, bærekraftig oppdrett av akvatiske organismer

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke bio-økonomiske modeller for å optimalisere produksjon
 • kan bruke bedriftsøkonomiske verktøy for analyse av regnskap og lønnsomhet i drift og investering
 • kan bruke kunnskap om forskjellige teknologiske løsninger i ulike produksjonsfaser til å planlegge produksjon (for eksempel)
 • kan analysere og evaluere organisasjons- og forvaltningsmodeller ut fra de formål de skal ivareta

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan samarbeide tverrfaglig for å løse problemstillinger og utfordringer i norsk og internasjonal havbruksnæring
 • kan formidle og bruke kunnskap om helhetlige tiltak for bedre forvaltning og økt bærekraft i oppdrettsnæringen
 • kan formidle kunnskap om bruk av forskjellige teknologiske løsninger i ulike produksjonsfaser og hvordan dette påvirker bærekraft i havbruksnæringen
 • kan redegjøre for økologiske, økonomiske og samfunnsmessige (herunder etiske) konsekvenser av forvaltningstiltak og organisasjonsformer i oppdrettsnæringen
 • kan formidle kunnskap om hvordan genetiske teorier og metoder bidrar til bedre forvaltning, gode produktegenskaper og økt bærekraft i havbruksnæringen
 • kan redegjøre for hvordan forskjellige biologiske, økonomiske, teknologiske administrative faktorer påvirker oppdrett av akvatiske organismer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Undervisningsformer som forelesning, seminar, pc laboratorium, laboratorium og ekskursjon.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 21.02.2024 09:00
1/4 3 Timer A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 22.05.2024 09:00
1/4 3 Timer A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 29.05.2024 09:00
1/4 3 Timer A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 05.06.2024 09:00
1/4 3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Genetikkbolk: deltakelse på lab og labrapport Godkjent – ikke godkjent
Genetikkbolk: deltakelse på seminar Godkjent – ikke godkjent
Tverrfaglig posterpresentasjon (gruppe) Godkjent – ikke godkjent
Emneevaluering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Tverrfaglig posterpresentasjon: gruppeprosjekt med en ukes varighet. Grupper dannes av emneansvarlig.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke bestod siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen holdes normalt i slutten av september. Oppmelding i Studentweb. Ved stryk på en av deleksamenene må studenten ta den delen av eksamen studenten har strøket i på nytt.

Bestått karakterer fra deleksamener og vilkår for å gå opp til eksamen overføres til påfølgende studieår, forutsatt at det ikke skjer større endringer i vilkår, vurderingsform eller pensum.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: FSK-2030
 • Tidligere år og semester for dette emnet