vår 2024
FSK-2010 Oppdrettsteknologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i akvamedisinprogrammet. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MTE-2003 Oppdrettsteknologi 10 stp

Innhold

Kurset gir en innføring i teknisk oppbygging av land- og sjøbaserte oppdrettsanlegg, med hovedvekt på teknologi som brukes i norsk lakseoppdrett. Et viktig element i kurset er beskrivelse av virkemåten til tekniske komponenter i oppdrettsanlegg. Dette blir satt i sammenheng med oppdrettsorganismenes miljøkrav, myndighetskrav, arbeidsmiljø og økonomi.

Hva lærer du

Etter fullført og bestått kurs skal studentene:

Kunnskaper og forståelse: Kandidaten

 • har kunnskap om oppbygging, omfang og struktur i norsk oppdrettsnæring
 • kjenner til teknologisk utvikling av næringen og hvilken betydning teknologien har for lokalisering, produksjon, velferd og miljø
 • har kunnskap om teknisk oppbygging, drift og vannbehandling i norske oppdrettsanlegg
 • forstår formål, funksjon og virkemåte til de tekniske komponentene i landbaserte anlegg
 • har forståelse for hvordan ulike anleggskonsept (gjennomstrømming, intensiv oksygentilsetting, resirkulering) kan påvirke vannkvaliteten og oppdrettsorganismenes helse og velferd
 • har kunnskap om konstruksjon, forankring, sertifisering, drift og rømmingssikring av flytende matfiskanlegg i sjøen og hvordan dette ivaretas gjennom «Nytek-forskriften» (NS 9415)
 • har kunnskap om lokalisering av flytende matfiskanlegg ut fra sentrale miljøparametere, og hvordan miljøovervåkning i «MOM-forskriften» (NS 9410) styrer drift og produksjon (MTB) på lokalitetene

Ferdigheter: Kandidaten

 • har en teoretisk og praktisk innsikt og forståelse for norsk oppdrettsnærings teknologiske oppbygging setter rammevilkår for god dyrevelferd, og en miljømessig og økonomisk bærekraftig produksjon
 • har praktiske ferdigheter i å måle, evaluere og gi råd om kritiske vannkvaliteter i vannkontrollerte oppdrettsanlegg

Kompetanse: Kandidaten skal

 • kan formidle kunnskap om teknologi, dyrevelferd, produksjon og miljø
 • kan bidra med råd om teknisk funksjonalitet og oppdrettsorganismenes miljøkrav
 • kan bidra med råd om tekniske tiltak som bidrar til å redusere miljøvirkninger av havbruk
 • kan delta i diskusjon om status og utvikling på dette feltet med faglig begrunnede argumenter

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, men noen forelesninger gis på engelsk. Eksamen gis på norsk.

Undervisning

Forelesning, lab og seminar. Prosjektoppgave.

Information to incoming exchange students

This course is available for inbound exchange students.

This course has academic prerequisites. Please see the «Admission requirements» section for more information.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 24.04.2024 14:00 (Innlevering) 2/5 A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 07.06.2024 09:00
3/5 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Labrapport Godkjent – ikke godkjent
Emneevaluering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Godkjent labjournal.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke bestod siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen holdes normalt i slutten av september. Ved stryk på en av deleksamenene må studenten ta den delen av eksamen hen har strøket i på nytt. Oppmelding i Studentweb.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FSK-2010
 • Tidligere år og semester for dette emnet