vår 2024
FSK-1123 Økonomi for fiskeri- og havbruksvitenskap - 5 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorstudenter i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Kurset gir en grunnleggende innføring i produksjonsteori, konsumteori og prisdannelse i markeder. Analysene baseres på grafiske metoder og matematiske modeller. Videre drøftes økonomisk sirkulasjon i en åpen økonomi og begreper som nasjonalregnskap, penger og nominelle størrelser.

Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

 • Forstå teorien bak og anvendelses av sentrale mikroøkonomiske forklaringsmodeller for økonomisk adferd i frie og regulerte markeder
 • Ha en grunnleggende forståelse av makroøkonomiske begreper og sammenhenger
 • Forstå at idealiserte modeller ikke kan forklare alt og at de bakenforliggende forutsetninger som anvendes i modellen på en avgjørende måte kan påvirke resultatene
 • kjenne til og forstår grunnleggende økonomisk tenkemåte
 • ha god kunnskap om grunnleggende begreper som etterspørsel, tilbud og elastisiteter
 • ha kunnskaper om ulike markedsformer

Ferdighet:

 • Forstå hvordan mikroøkonomisk teori er bygd opp av ulike elementer og kan anvende disse som forklaringsmodeller i aktuelle økonomiske problemstillinger
 • være i stand til å anvende økonomisk teori på en adekvat måte til å forstå sentrale økonomiske prosesser
 • forstå og analysere enkle mikroøkonomiske problemstillinger skriftlig, grafisk og matematisk
 • løse enkle tilbud- og etterspørselsmodeller, beregne konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd

Generell kompetanse:

grunnleggende kompetanse på å beregne konsumenters nyttemaksimerende atferd

* grunnleggende kompetanse på å beregne bedrifters profittmaksimerende atferd

* Forstår og kan anvende økonomiske begreper og sentrale teorier

* Har en basis som gjør hun/han i stand til å tilegne seg ny økonomisk kunnskap fra økonomisk litteratur og gjennom egne observasjoner


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og oppgaveseminarer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 14.06.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering 1 Godkjent – ikke godkjent
Innlevering 2 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

To godkjente innleveringer.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke bestod siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen holdes i slutten av september. Oppmeldingsfristen i Studentweb er 15. august.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: FSK-1123
 • Tidligere år og semester for dette emnet