vår 2024
FSK-1122 Biokjemi og mikrobiologi for fiskeri- og havbruksvitenskap - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk til studenter på fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi grunnleggende innsikt i biokjemiske, cellulære og mikrobiologiske prinsipper, makromolekylers struktur og funksjon, inkludert pro- og eukaryote cellers struktur, funksjon og energiomsetning, kunnskap om ulike grupper av mikroorganismer, hovedsakelig bakterier, sopp og virus, samt kjennskap til sammenhenger mellom bakterievekst, lagringsbetingelser og kvalitet til fisk og annen sjømat.

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse: Studenten

 • kan beskrive hovedprinsippene for makromolekylenes metabolisme i levende celler, samt sammenhengene mellom struktur og funksjoner.
 • kan beskrive pro- og eukaryote cellers oppbygging og funksjon.
 • kan beskrive hvordan ulike hovedgrupper av mikroorganismer er oppbygd, og hvordan de formeres og vokser under ulike betingelser.

Ferdigheter: Studenten skal

 • kunne finne, vurdere og henvise til biokjemiske og mikrobiologiske teorier for å løse grunnleggende fagrelevante problemstillinger
 • beherske grunnleggende laboratorieteknikker i biokjemi og mikrobiologi slik som nøyaktig pipettering, utsåing og kultivering av bakterier, mikroskopering, gjennomføring av enzymkinetikkforsøk, utføring av grunnleggende metoder for å kvantifisere mengde proteiner og aminosyrer i en løsning, bakterievekst og vekstkurver, samt undersøkelse av antimikrobiell effekt.

Kompetanse:

Studenten skal kunne

 • planlegge og utføre en eksperimentell beskrivelse med stor grad av nøyaktighet.
 • utføre labarbeid forsvarlig i henhold til hygieniske og sikkerhetsmessige krav.
 • vurdere og formidle resultater fra labøvelsene, og annet fagstoff, både skriflig og muntlig.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil være i forelesninger, laboratorieøvelser og gruppearbeid.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 10.06.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Labkurs Godkjent – ikke godkjent
Evaluering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Laboratoriekurs

For å få godkjent arbeidskravet og kunne gå opp til eksamen må studenten delta på obligatoriske labforelesninger og fullføre obligatoriske multiple choice tester. Deretter må studenten delta på obligatoriske labøvelser. Til slutt må studenten levere labrapporter.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke bestod siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen holdes normalt i slutten av september. Oppmelding i Studentweb.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FSK-1122
 • Tidligere år og semester for dette emnet