vår 2024
FSK-1120 Akvatisk biologi for fiskeri- og havbruksvitenskap - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i marin økologi og fiskebiologi. Her gis grunnleggende kunnskap om kyst -og havområder, herunder interaksjoner mellom sentrale arter, forskjellige habitater og oseanografi.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne

Kunnskap:

 • forklare grunnleggende biologiske og oseanografiske termer
 • kjenne til de vanligste dyre- og algegruppene og eksempler på hvilke biotoper disse lever i
 • forklare grunnleggende systematikk, herunder navnsetting og evolusjonen som ligger bak den systematiske oppbyggingen
 • forklare de viktigste havstrømmene, tidevann og ulike vanntyper (oseanografi)
 • beskrive og drøfte primærproduksjon i havet
 • beskrive og drøfte grunnleggende marinøkologiske sammenhenger mellom ulike trofiske nivåer fra planteplankton til topp-predatorer
 • forklare grunnleggende biologi hos fisk
 • redegjøre hvordan klimaendringer kan påvirke oppdrett og økologiske sammenhenger i forskjellige akvatiske miljøer

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • anvende kunnskap og begreper for å forklare de økologiske rollene og interaksjonene mellom forskjellige organismegrupper
 • være i stand til å finne relevant faglitteratur for å kunne belyse en økologisk problemstilling
 • redegjøre for havstrømmenes rolle for spredning av organismer
 • gi eksempler på eksisterende og potensielle marine ressurser
 • samle inn og analysere biologiske data, samt redegjøre og diskutere disse på en forståelig måte i en vitenskapelig rapport
 • være i stand til å forstå hvordan og hvorfor man bruker forskjellige innsamlingsmetoder for forskjellige biotoper (f.eks. CTD, grabb, trekantskrape, plankton-nett, Agassiz - og bunntrål)
 • bruke relevant bestemmelseslitteratur for å identifisere arter eller grupper
 • gjøre faglige vurderinger av hvordan våre farvann blir påvirket av menneskelig aktivitet (for eksempel oppdrett, forurensing, fiskeri, spredning av ikke-stedegne arter)
 • reflektere over hvorfor våre kalde og tempererte havområder er så produktive
 • arbeide med tverrfaglige problemstillinger og utforske løsninger i team eller alene

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • innhente og bruke relevant faglig kunnskap
 • forstå menneskenes påvirkning i det marine miljø
 • skrive en vitenskapelig rapport
 • planlegge og gjennomføre prosjekter, alene eller som deltaker i en gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • bruke biologisk kunnskap om en godt kjent art til å si noe om en annen nært beslektet art vi vet lite om

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er i hovedsak engelsk. Eksamen vil bli gitt på engelsk, og studentene vil kunne besvare på enten norsk eller engelsk.

Undervisning

Undervisningen omfatter forelesninger, seminarer, et dagstokt, lab, en fjære-ekskursjon og veiledning. Det legges vekt på studentaktiv læring. Seminarer er obligatoriske (80% oppmøte).

Seminarene vil kreve gode forberedelser og samarbeid mellom studentene. Seminarene vil bestå av å diskutere en problemstilling.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 03.06.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Labrapport Godkjent – ikke godkjent
Toktrapport Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse på seminar Godkjent – ikke godkjent
Studentevaluering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke bestod siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen holdes normalt i slutten av september. Oppmelding i Studentweb.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FSK-1120
 • Tidligere år og semester for dette emnet