høst 2024
FOR-1003 Forfatterstudium 3 - 60 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

I studiet er evnen til selvstendig arbeid med eget manus avgjørende, individuell veiledning har stor betydning. Studentene skal arbeide med eget skriveprosjekt i valgfri skjønnlitterær sjanger. Prosjektet leveres inn som et gjennomarbeidet førsteutkast mot slutten av året. I tillegg skal studentene arbeide med refleksjoner rundt egne tekster som diskuterer form og nødvendighet. Det vil også bli gitt undervisning i relevant litteraturteori og skiftende lesestrategier og lesemåter.

Hva lærer du

Etter bestått studie skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om:

 • Det skjønnlitterære språkets egenart, til forskjell fra andre diskurser og mer intuitive skrivemåter
 • Måter å identifisere og handtere problemer i egen og andres tekst
 • Aktuell litteraturteori
 • Skiftende lesestrategier/lesemåter gjennom historien

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Vise selvstendighet og gjennomføringsevne i forhold til eget litterært prosjekt.
 • Vise evne til selvstendig poetologisk tenkning
 • Kunne reflektere rundt tekster i prosess, og gjenkjenne ulike strategier
 • Kunne reflektere rundt hva litterær kvalitet er

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Være i stand til å utvikle et større selvstendig manus
 • Ha opparbeidet god tilbakemeldingskompetanse
 • Kunne presentere egen poetikk for et publikum

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studiet er samlingsbasert, med 7 samlinger av 3 - 4 dagers varighet i løpet av studieåret. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, verksgjennomganger og tekstverksted. Med verksgjennomgang menes kollektive nærlesinger av etablerte forfatterskap. Studentene leder verksgjennomgangene. Tekstverkstedet, poetikkforelesninger og verksgjennomganger står sentralt på studiet. I tillegg tildeles studentene en individuell veileder som følger det enkelte skriveprosjekt, og studentenes arbeid med egen poetikk. Til arbeidet i tekstverkstedene inviteres etablerte skandinaviske forfattere.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 2/10 20 Minutter Bestått – Ikke bestått
Oppgave 8/10 Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering av nyskrevet/bearbeidet tekst til minimum 5 tekstverksteder Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse i minst 80 % av undervisningen Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Innlevering av nyskrevet/bearbeidet tekst til minimum 5 tekstverksteder
 • Deltakelse i minst 80 % av undervisningen

Mer info om vurderingsform oppgave

Innlevering av 1. utkast av et gjennomarbeidet skjønnlitterært manus

Vekting: 80%


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Poetikkforelesning på min 10-maks 20 min

Vekting: 20%


Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Ved kontinuasjonseksamen skal kandidaten fremstilles for den delen av eksamen som ikke ble bestått.


Info om vekting av eksamensdelene

Oppgave/hjemmeeksamen: 80% vekting

Muntlig eksamen: 20% vekting


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 60
 • Emnekode: FOR-1003
 • Tidligere år og semester for dette emnet