vår 2023
FOR-1000 Forfatterstudium 1 - 60 stp

Emnetype

Årsstudium. Adgangsregulert.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

NOR-1113 Forfatterstudium 60 stp

Innhold

Studiet tar sikte på å utvikle den enkelte students skapende skriveevne og evne til å vurdere litterær tekst. Studentene vil i løpet av året få i oppgave å skrive tekster i ulike sjangere og tradisjoner, og sjangerrelevante problemstillinger vil bli drøftet i møte med den enkelte students tekst. Det vil være størst fokus på poesi og prosa. «Ureine» skrivepraksiser som bevisst jobber kontrært i forhold til sjangrene tas opp i løpet av året. Studiet gir grunnleggende kjennskap til det litterære språkets virkemidler og egenart, utviklingen av de ulike litterære sjangrene og kjennskap til ulik lese- og skrivepraksis.

Sjangre det gis undervisning i:

 • Lyrikk (2 samlinger)
 • Essayistikk (1 samling)
 • Prosa (novelle/roman/kortprosa) (2 samlinger)
 • Dramatikk (1 samling)
 • Sjangeruavhengige skrivepraksiser/konseptuell skriving/digital litteratur (1 samling)
 • Kreativ lesning/kritikk (1 samling)

Hva lærer du

Etter bestått studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha grunnleggende kjennskap til:

 • Det litterære språkets virkemidler og egenart
 • Utviklingen av de ulike litterære sjangrene, og forståelse for hvordan de er blitt praktisert og praktiseres
 • Ulike skrive- og lesepraksiser
 • Digital publisering
 • De grunnleggende rammebetingelsene i det norske bokmarkedet, og vilkårene for forfattere og utgivere i Norge

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Kunne benytte ulike litterære sjangre i egen skriving
 • Vise dristighet og evne til å eksperimentere i skriveprosessen
 • Kunne reflektere om forholdet mellom den litterære formen og stoffet
 • Ha erfaring med fremføring av egne tekster

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Kunne lese og gi relevant tilbakemelding på uferdig tekst i en gruppe
 • Kunne nyttiggjøre seg tilbakemeldinger på egen tekst i videre skrivearbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studiet er samlingsbasert, med åtte samlinger av fire dagers varighet i løpet av studieåret. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, verksgjennomganger og tekstverksted. Med verksgjennomgang menes kollektive nærlesinger av etablerte forfatterskap. Tekstverkstedet utgjør kjernen i undervisningen. Det blir gitt sjangerrelevante skriveoppgaver mellom samlingene. I tekstverkstedene blir nyskrevne tekster lest kritisk av medstudenter, lærere og gjesteforelesere. Til verksgjennomgangene og arbeidet i tekstverkstedene inviteres etablerte skandinaviske forfattere.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 01.05.2023 09:00 (Utlevering)
08.05.2023 09:00 (Innlevering)
Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk frammøte på undervisning Godkjent – ikke godkjent
Innlevering av nyskrevet/bearbeidet tekst til hver samling Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Deltakelse i minst 80 % av undervisningen.
 • Innlevering av 10 - 15 sider nyskrevet/bearbeidet tekst til hver samling

Mer info om vurderingsform oppgave

Eksamen består av: Innlevering av 20-30 sider bearbeidet litterær tekst.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 60
 • Emnekode: FOR-1000
 • Tidligere år og semester for dette emnet