høst 2023
FLY-3002 Luftartsteknologi og bærekraftig luftfart - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Master i luftfartsvitenskap og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tar seg av dagens og fremtidens luftfartsteknologi.

I emnet vil hovedvekten være på teknologiske løsninger for å redusere luftfartens negative miljø- og klimapåvirkning. Dette inkluderer energieffektivisering av fly og flyoperasjoner, nye bærekraftige drivstoff som biobrensel og hydrogen, og utviklingen av hybride og elektriske fly.

I emnet vil vi diskutere hvilken rolle transportsektoren generelt og luftfarten spesielt spiller i globale miljø- og klimautfordringer, den historiske utviklingen i sektoren, framskrivninger, og mulige strategier for en bærekraftig luftfartssektor.

Emnet vil også ta seg av tilrettelegging og virkemidler for å fremme teknologiutvikling, internasjonale og nasjonale mål og veikart. samt mulige nye markeder og forretningsmodeller for introduksjon av ny teknologi.


Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten …

 • har inngående kunnskap om fremtidsrettede teknologiske løsninger, spesielt nye fremdriftsteknologier, samt hvilke muligheter og utfordringer disse har.
 • kan analysere luftfarten fra et bærekraftperspektiv, identifisere problemer og mulige løsningsstrategier.

Ferdigheter:

Studenten …

 • kan innhente, analysere og kritisk reflektere over relevant informasjon fra forskjellige kilder, for eksempel faglitteratur, vitenskapelig publikasjoner og offentlige rapporter.
 • kan diskutere, analysere og utvikle strategier for hvordan teknologiutvikling kan bidra til økt bærekraft i luftfarten.

Generell kompetanse:

Studenten ...

 • kan analysere relevante faglige problemstillinger.
 • kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner muntlig og skriftlig, samt delta i faglige diskusjoner.
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Enkelte forelesninger kan bli gitt på engelsk.

Undervisning

Samlingsbasert undervisning med to samlinger. Samlingenes varighet er to hele undervisningsdager.

Undervisningen vil bestå av forelesninger, casestudier, gruppearbeid og studentpresentasjoner, og selvstendig arbeid.


Error rendering component

Mer info om vurderingsform oppgave

 • En individuell semesteroppgave
 • En hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.

Kontinuasjonseksamen tilbys for den del av eksamen som ikke er bestått.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FLY-3002
 • Tidligere år og semester for dette emnet