vår 2024
FLY-2780 Bacheloroppgave, droneteknologi - 20 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Forkunnskapskrav: Studentene må ha bestått minimum 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår på studieprogrammet droneteknologi for å kunne starte på bacheloroppgaven. Dette kravet må nås senest ved utsatt/kontinuasjons-eksamen i 5. semester.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FLY-2390 Bacheloroppgave 20 stp

Innhold

Bacheloroppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid. Det er utarbeidet en rettledning som beskriver hvordan prosjektet skal gjennomføres og stiller krav til prosjektrapporten. Prosjektene skal ha en forankring i studiets fagområde, være teknologisk orientert, forskningsbasert og skal omfatte bærekraft.

Hva lærer du

Kunnskaper:

• Kjenner til relevante metoder og fremgangsmåter innenfor ingeniørarbeid, forskning og utvikling.

• Kan oppdatere sin kunnskap innen studieprogrammet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer.

Ferdigheter:

• Kan planlegge, gjennomføre og presentere muntlig og skriftlig et større selvstendig arbeid innen studieprogrammet.

• Kan anvende relevante metodeverktøy.

Kompetanse:

• Behersker ingeniørprofesjonen. Kan sammenstille ervervede kunnskaper og tilegne seg ny kunnskap som grunnlag for problemløsning.

• Har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innen prosessteknologi, og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

• Kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjonen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og Engelsk

Undervisning

Bacheloroppgaven er et tverrfaglig og problembasert prosjektfag hvor studentene samarbeider om å løse en oppgave eller et problem som er relevant for ingeniører i prosessteknologi. Studentene arbeider i grupper på 2 eller 3 studenter, og hver gruppe får tildelt en veileder. Det må søkes særskilt om individuelle bacheloroppgaver. Studentene skal arbeide med virkelige problemer fra industri eller samfunnsliv, og studentene oppfordres til å samarbeide med en industribedrift eller annen ekstern virksomhet som kan være studentenes oppdragsgiver. Studentgruppene arbeider selvstendig med sin bacheloroppgave og organiserer og fordeler selv sitt arbeid innad i prosjektgruppen. Studentene får ansvar for å velge tema, samarbeidsbedrift og problemstilling for sin bacheloroppgave, i samråd med sin veileder.

Bacheloroppgaven er metode- og prosessorientert, og emnet har følgende milepæler for studentene: initieringsdokument, forprosjektdokument, utkast til prosjektrapport, prosjektpresentasjon, endelig prosjektrapport og refleksjonsnotat. Fremgangsmåter og resultatene fra prosjektgruppens arbeid, dokumenteres med den endelige prosjektrapporten og gjennom muntlige presentasjoner av bacheloroppgaven.

Emnet inneholder forelesninger og et arrangement hvor studentene presenterer sine oppgaver.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 06.06.2024 09:00
1/2 40 Minutter A–E, stryk F
Oppgave 15.05.2024 14:00 (Innlevering) 1/2 A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravene er utdypet i egen rettledning for bacheloroppgaven.

Mer info om vurderingsform oppgave

Bacheloroppgaven utføres gruppevis med 2 eller 3 studenter per gruppe. Bachelorgruppene leverer en prosjektrapport og gir en muntlig presentasjon av sitt arbeid. Rammer for prosjektrapport og muntlig presentasjon er gitt i egen rettledning for bacheloroppgaven. Prosjektrapport, muntlig presentasjon og eventuelle produkter vurderes samlet. Det gis anledning til å gi individuelle karakterer for gruppemedlemmene, med grunnlag i den muntlige presentasjonen.

Det må søkes særskilt om individuelle bacheloroppgaver.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen består av presentasjon av bacheloroppgaven i gruppe med påfølgende individuell utspørring.

Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke rett til kontinuasjon for noen av deleksamenene.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: FLY-2780
  • Tidligere år og semester for dette emnet