vår 2024
FLY-2602 Avanserte RPAS-operasjoner BLOS - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i droneteknologi og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FLY-1600 Grunnleggende flyteori RPAS, FLY-1601 Grunnleggende RPAS-operasjoner , FLY-2601 Avanserte RPAS-operasjoner VLOSeller FLY-1300 Grunnleggende operasjoner med ubemannede luftfartøy, FLY-2300 RPAS-operasjoner og flyteori I, FLY-2301 RPAS-operasjoner og flyteori II

Innhold

Emnet omfatter relevante lover og regler som gjelder for flyging med ubemannede farkoster utenfor synsrekkevidde (BLOS). Emnet gir også en videreføring i operasjonsplanlegging og risikoanalyse med fokus på BLOS-operasjoner, samt en innføring i BLOS-flyging med multirotor. Emnet gir en innføring i organisasjonsstruktur og dokumentasjon tilknyttet RPAS-virksomhet (RPAS-Remotely Piloted Aircraft Systems).

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten …

 • har bred kunnskap om regelverket som angår bruk av ubemannet luftfarttøy i BLOS-operasjoner.
 • har bred kunnskap om risiko, risikoanalyse og risikoevaluering tilknyttet BLOS-operasjoner.
 • har grunnleggende forståelse for operasjonelle prosedyrer og sikker gjennomføring av en BLOS-operasjon med multirotor.
 • har grunnleggende kunnskap om organisasjonsstruktur og dokumentasjon knyttet til RPAS-virksomhet.
 • har forståelse for de ulike delene av en operasjonsmanual med tilhørende risikoanalyse for bruk av ubemannede luftfartøy.

Ferdigheter:

Studenten …

 • kan planlegge og gjennomføre en multirotor BLOS-operasjon på en forsvarlig måte.
 • har gode ferdigheter i å manøvrere en multirotor ved BLOS-operasjoner.
 • kan finne, vurdere og henvise til gyldig informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser aktuelle problemstillinger knyttet til BLOS-operasjoner.
 • behersker relevante operasjonelle verktøy og teknikker, samt opparbeide seg grunnleggende språklig kompetanse innenfor flyrelaterte begreper og sjargong.
 • kan planlegge navigasjon under en BLOS-operasjon.
 • kan planlegge og gjennomføre multi crew-operasjoner.

Generell kompetanse:

Studenten …

 • forstår hvilke sikkerhetsrisikoer som er involvert i BLOS-operasjoner og kunne ta høyde for disse i planlegging av en operasjon.
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og ved bruk av audiovisuelle verktøy.
 • har innsikt i sikkerhetsmessige og samfunnsmessige konsekvenser ved bruk av ubemannede systemer, og kan sette disse i et etisk perspektiv.
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor regelverk, operasjonelle prosedyrer og risikoanalyse for BLOS-operasjoner.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Cirka 20 timer forelesning.

Cirka 5 praktisk operative øvinger. Det henvises til treningsmanualen for detaljer.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 05.06.2024 09:00
3 Timer Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Praktisk operativt treningsopplegg Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: FLY-2602
 • Tidligere år og semester for dette emnet