høst 2022
FLY-2601 Avanserte RPAS-operasjoner VLOS - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i droneteknologi og kan ikke tas som enkeltemne. 

Obligatorisk forkunnskapskrav

FLY-1600 Grunnleggende flyteori RPAS, FLY-1601 Grunnleggende RPAS-operasjoner , HMS-0501 Sikkerhet på laboratoriet, verksted, felt og tokt, HMS-0502 Førstehjelp lab, verksted, felt og tokt, HMS-0503 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt

Innhold

Emnet gir en videreføring av lover og regler knyttet til RPAS-operasjoner (RPAS-Remotely Piloted Aircraft Systems). Emnet inneholder også operasjonsplanlegging og risikoanalyse. Emnet gir en videreføring i flyging med multirotor under visuelle forhold (VLOS), samt en innføring i mørke- og vinteroperasjoner og bruk av bakkestasjoner.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten …

 • har bred kunnskap om regelverket som angår bruk av ubemannet luftfartøy i VLOS-operasjoner.
 • har bred kunnskap om utfordringer knyttet til vinteroperasjoner og operasjoner i mørket med VLOS-operasjoner.
 • har bred kunnskap om risiko og risikoanalyse og tilknyttet VLOS-operasjoner.
 • har grunnleggende forståelse for operasjonelle prosedyrer og sikker gjennomføring av en VLOS-operasjon med multirotor.
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor regelverk, operasjonelle prosedyrer og risikoanalyse for VLOS-operasjoner.

Ferdigheter:

Studenten …

 • kan operere en multirotor under visuelle forhold (VLOS) etter gjeldene lover, regler og operasjonelle prosedyrer.
 • har grunnleggende ferdigheter med bruk av bakkestasjoner.
 • kan planlegge og gjennomføre en multirotor VLOS-operasjon på en forsvarlig måte.
 • kan finne, vurdere og henvise til gyldig informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser aktuelle problemstillinger knyttet til VLOS-operasjoner.
 • kan benytte SORA-metodikken i risikoanalyse ved RPAS-operasjoner.
 • behersker relevante operasjonelle verktøy og teknikker, samt har opparbeidet seg grunnleggende språklig kompetanse innenfor flyrelaterte begreper og sjargong.

Generell kompetanse:

Studenten …

 • forstår hvilke sikkerhetsrisikoer som er involvert i VLOS-operasjoner og kunne ta høyde for disse i planlegging av en operasjon.
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og ved bruk av audiovisuelle verktøy.
 • har innsikt i sikkerhetsmessige og samfunnsmessige konsekvenser ved bruk av ubemannede systemer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Cirka 20 timer forelesning.

Cirka 10 praktisk operative øvinger. Det henvises til treningsmanualen for detaljer.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 29.11.2022 09:00 3 Timer Bestått – Ikke bestått

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Praktisk operativt treningsopplegg Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: FLY-2601
 • Tidligere år og semester for dette emnet