høst 2024
FLY-2017 ATPL-teori Blokk II (B) - 15 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet inneholder tre av delemnene som inngår i teorien til Airline Transport Pilot Licence (ATPL); Operational Procedures, Human Performance and Limitations og Radio Navigation.

Operational Procedures (Operasjonelle bestemmelser)

Fagområder som beskrives: ICAO Annex 6, JAR-OPS Requirements, Navigation Requirements for Long Range Flights, Special Operational Procedures and Hazards, Minimum Equipment Lists, Flight Hazards & Avoidance, Noise Abatement, Security.

Human Performance and Limitations (Menneskelige ytelser og begrensninger)

Fagområder som beskrives: Basic Aviation Physiology and Health Maintenance; Respiratory and Circulatory Systems, The Sensory System, Health and Hygiene, Basic Aviation Psychology; Human Information Processing, Human Error and Reliability, Decision Making, Avoiding and Managing Errors (Cockpit Management), Personality, Human Overload and Underload, Advanced Cockpit Automation.

Radio Navigation (Radionavigasjon)

Fagområder som beskrives: Radio Aids, Basic Radar Principles, Area Navigation Systems, Self-contained and External-referenced Navigation Systems.


Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten..

 • har kunnskap om de operasjonelle prosedyrer som kreves før, under og etter kommersiell flyging, samt har forståelse for de sikkerhetsmessige verdiene ved å følge fastsatte prosedyrer.
 • har kunnskap om de forskjellige flymedisinske faktorer som har direkte og indirekte innvirkning på flyging, og i særdeleshet ha forståelse for viktigheten av å evaluere egen helsetilstand i et flysikkerhetsperspektiv.
 • kjenner til flypsykologi og "human factors", og deres betydning for sikkerhet og samarbeid i cockpit.
 • har kunnskap om prinsippene og installasjonene som ligger til grunn for radionavigasjon, feilkilder knyttet til disse, samt ha kjennskap til hvordan disse anvendes under praktisk instrumentflyging.

Ferdigheter:

Studenten..

 • kan ta velbegrunnede avgjørelser fundert i teoretisk kunnskap for sikker planlegging og gjennomføring av kommersiell flyging, med hensyn til værforhold, kalkulasjoner samt operasjonelle og egne begrensinger.
 • kan finne, vurdere og henvise til gyldig informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser aktuelle problemstillinger knyttet til kommersiell flyging.
 • kan beherske relevante teorifaglige verktøy, teknikker og opparbeide seg inngående språklig kompetanse innenfor flyrelaterte begreper og sjargong.
 • kan gjennom egen faglig utøvelse knytte sammen teori og praksis, og reflektere over sammenhengen mellom disse.
 • har evnen til å ta riktige avgjørelser omkring egen flyskikkethet både i et fysiologisk og et psykologisk perspektiv.

Generell kompetanse:

Studenten..

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og ved bruk av audiovisuelle verktøy.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og flygerfremferd ("airmanship").
 • har grunnlag for å ta veloverveide valg knyttet til essensielle og utfordrende aspekter ved arbeidet som flyger.
 • skal etter fullført kurs forstå bruken av, og respektere verdien av luftfartens regelverk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer. Omfanget er minst 110 timer.

Studentene kan avlegge teoretiske ATPL-prøver i gjennomgåtte delemner for luftfartsmyndighetene først etter at tilsvarende deleksamen er bestått.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 1/3 Bestått – Ikke bestått
Skriftlig skoleeksamen 1/3 Bestått – Ikke bestått
Skriftlig skoleeksamen 1/3 Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk oppmøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det kreves 80 % oppmøte på forelesninger og øvingstimer, på bakgrunn av krav i internasjonale luftfartsregler.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakteren "ikke bestått" tilbys kontinuasjonseksamen, normalt innenfor en to-ukersperiode etter ordinær eksamen. Det gis kontinuasjonseksamen kun i de deleksamener som ikke er bestått.
 • Om emnet
 • Studiested: Bardufoss |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: FLY-2017
 • Tidligere år og semester for dette emnet