høst 2024
FLY-2016 Avansert VFR-flytrening (Phase 3) - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tilsvarer Phase 3 i treningsmanualen til det integrerte ATPL(A)-treningsprogrammet. Studentene skal lære å føre enmotors luftfartøy under visuelle flygeregler (VFR) på et mer avansert og selvstendig nivå. Treningen inneholder blant annet mørkeflyging og lengre navigasjonsturer solo. Kurset vil gi studentene nødvendig flygeerfaring som fartøysjef, og være en del av timebyggingen nødvendig for trafikkflygersertifikat (CPL).

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten..

 • har bred kunnskap og erfaring knyttet til hvordan ytre faktorer som værforhold og aerodynamikk påvirker flyets ytelser og begrensninger.
 • skal ha bred kunnskap til flyets systemer og instrumenter, deriblant flygeinstrumentene, systemovervåkende instrumenter og avionikkutrustningen.
 • kjenner til utfordringer i forbindelse med flyging i mørket, herunder belysning, synsbedrag og illusjoner, grunnleggende instrumentflyging og operasjonelle hensyn og begrensninger.

Ferdigheter:

Studenten..

 • kan håndtere et enmotorsfly sikkert, samt utvise god dømmekraft som fartøyssjef basert på egen flygeerfaring.
 • kan manøvrere flyet på bakken og i luftrommet etter gjeldende regler og forskrifter for visuelle flygeregler (VFR), herunder også mørkeflyging og navigasjon.
 • kan mestre flyet og har utviklet god fortrolighet med flyging i avanserte VFR-manøvrer.

Generell kompetanse:

Studenten..

 • kan selvstendig planlegge og gjennomføre en rekke ulike soloflygninger, der man til enhver tid utnytter de tilgjengelige ressurser man har til rådighet.
 • har gjennom erfaring videreutviklet god flygerfremferd og evne til mestring av nødssituasjoner.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre flygere, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og sunne holdninger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformen består av instruksjon og soloflyging i enmotors fly. I tillegg inngår briefinger og debriefinger i forbindelse med flyturene. Kurset krever stor grad av selvstendighet og ansvar hos den enkelte student med tanke på planlegging og gjennomføring av flygingen.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praktisk eksamen Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Alle flytimer og progresjonstester Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Alle flytimer og progresjonstester (stage check) må gjennomføres og bestås i henhold til programmet beskrevet i UTSA ATPL(A) Training Manual.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakteren "ikke bestått" tilbys kontinuasjonseksamen, normalt innenfor en to-ukersperiode etter ordinær eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Bardufoss |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FLY-2016
 • Tidligere år og semester for dette emnet