høst 2024
FLY-2015 ATPL-teori Blokk II (A) - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet inneholder fire av delemnene som inngår i teorien til Airline Transport Pilot Licence (ATPL); Communications, Flight Planning and Performance, Aircraft General Knowledge: Instrumentation og Mass and Balance.

Communications (Kommunikasjon) Fagområder som beskrives: VFR and IFR Communications, Definitions, General Operating Procedures, Relevant Weather Terms, Communication Failure, Distress and Urgency Procedures, Morse Code.

Flight Planning and Monitoring (Flygeplanlegging og monitorering) Fagområder som beskrives: Flight Plans for Cross-Country Flights, ICAO ATC Flight Plan, Practical Flight Planning, Jet Aeroplanes Flight Planning, Practical Completion and Commencement of a Flight Plan, Offshore and Remote Area Operations.

Aircraft General Knowledge: Instrumentation (Generell luftfartøykunnskap: Instrumentering) Fagområder som beskrives: Emnet tar for seg tradisjonelle analoge instrumenter så vel som moderne digital instrumentering fra de forskjellige fabrikanter. I tillegg inneholder det områder som: Kompass- og gyroteori, Automatic Flight Control Systems, Warning and Recording Equipment, Powerplant and System Monitoring Instruments.

Mass and Balance (Vekt og balanse) Fagområder som beskrives: Loading, Centre of Gravity.


Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten..

 • har kunnskap om global navigasjon, planlegging og oppfølging av flyging over lengre distanser samt kalkulasjoner knyttet til dette.
 • skal ha forståelse for prinsippene for kommunikasjon og radiotelefoni, samt lære standard prosedyrer og uttrykk som brukes innen flyging.
 • skal ha bred kunnskap til ytelsesgrunnlaget som skal nyttes ved sikker planlegging av flyging, samt ha forståelse for hvordan dette kalkuleres, og hvilke begrensninger det baserer seg på.
 • har kunnskap om hvordan flyets instrumenter er oppbygd og fungerer. Videre har studenten bakgrunnskunnskap for å ta kvalifiserte avgjørelser ved svikt i systemer under flyging.
 • har kunnskap om prinsippene og begrensningene for sikker lasting og vektfordeling av passasjerer og gods ombord i fly, samt hvordan dette påvirker flyegenskapene.

Ferdigheter:

Studenten..

 • kan ta velbegrunnede avgjørelser fundert i teoretisk kunnskap for sikker planlegging og gjennomføring av kommersiell flyging, med hensyn til værforhold, kalkulasjoner samt operasjonelle og egne begrensinger.
 • kan finne, vurdere og henvise til gyldig informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser aktuelle problemstillinger knyttet til kommersiell flyging.
 • kan beherske relevante teorifaglige verktøy, teknikker og opparbeide seg inngående språklig kompetanse innenfor flyrelaterte begreper og sjargong.
 • kan gjennom egen faglig utøvelse knytte sammen teori og praksis, og reflektere over sammenhengen mellom disse.

Generell kompetanse:

Studenten..

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og ved bruk av audiovisuelle verktøy.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og flygerfremferd ("airmanship").
 • har grunnlag for å ta veloverveide valg knyttet til essensielle og utfordrende aspekter ved arbeidet som flyger.
 • skal etter fullført kurs forstå bruken av, og respektere verdien av luftfartens regelverk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer. Omfanget er minst 94 timer.

Studentene kan avlegge teoretiske ATPL-prøver i gjennomgåtte delemner for luftfartsmyndighetene først etter at tilsvarende deleksamen er bestått.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 1/4 Bestått – Ikke bestått
Skriftlig skoleeksamen 1/4 Bestått – Ikke bestått
Skriftlig skoleeksamen 1/4 Bestått – Ikke bestått
Skriftlig skoleeksamen 1/4 Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk oppmøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det kreves minst 80 % oppmøte på forelesninger og øvingstimer, på bakgrunn av krav i internasjonale luftfartsregler.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakteren "ikke bestått" tilbys kontinuasjonseksamen, normalt innenfor en to-ukersperiode etter ordinær eksamen.. Det gis kontinuasjonseksamen kun i de deleksamener som ikke er bestått.
 • Om emnet
 • Studiested: Bardufoss |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FLY-2015
 • Tidligere år og semester for dette emnet