høst 2024
FLY-2013 ATPL-teori Blokk I (B) - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk, SIK-2002 MTO (Menneske, teknologi og organisasjon), STV-2062 Organisasjon og ledelse i luftfarten

Innhold

Emnet inneholder tre av delemnene som inngår i teorien til Airline Transport Pilot Licence (ATPL); Aircraft General Knowledge, Principles of Flight og Performance.

Aircraft General Knowledge: Systems (Generell luftfartøykunnskap: Systemer)

Fagområder som beskrives: Airframes & Systems, Electrics, Powerplants.

Principles of Flight (Aerodynamikk)

Fagområder som beskrives: Subsonic Aerodynamics, Transonic Aerodynamics, Supersonic Aerodynamics, Stability and Control, Limitations, Propellers, Flight Mechanics

Performance (Ytelseskrav og -kalkulasjoner)

Fagområder som beskrives: Single Engine Aeroplanes (Class B), Multi Engine Aeroplanes (Class B), og tyngre turbindrevne fly (Class A).


Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten..

 • kjenner til hvilken innvirkning aerodynamikk har på flyging, hva som kan føre til overbelastning av fly, samt hvordan dette kan unngås.
 • har kunnskap om hvordan fly er konstruert, samt forståelse for operasjon og konstruksjon av de forskjellige systemer som finnes på moderne fly.
 • har kunnskap om grunnleggende elektriske prinsipper, komponenter og systemer under normal- og nødoperasjoner, samt de reservesystemer som finnes om bord.
 • kjenner til prinsippene knyttet til stempel-, turbin- og jetmotorers oppbygging, funksjon og betjening.
 • har kunnskap om global navigasjon, planlegging og oppfølging av flyging over lengre distanser samt kalkulasjoner knyttet til dette
 • skal ha bred kunnskap om ytelsesgrunnlaget som skal nyttes ved sikker planlegging av flyging, samt ha forståelse for hvordan dette kalkuleres, og hvilke begrensninger det baserer seg på.

Ferdigheter:

Studenten..

 • kan ta velbegrunnede avgjørelser fundert i teoretisk kunnskap for sikker planlegging og gjennomføring av kommersiell flyging, med hensyn til værforhold, kalkulasjoner samt operasjonelle og egne begrensinger.
 • kan finne, vurdere og henvise til gyldig informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser aktuelle problemstillinger knyttet til kommersiell flyging.
 • kan beherske relevante teorifaglige verktøy, teknikker og opparbeide seg inngående språklig kompetanse innenfor flyrelaterte begreper og sjargong.
 • kan gjennom egen faglig utøvelse knytte sammen teori og praksis, og reflektere over sammenhengen mellom disse.

Generell kompetanse:

Studenten..

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og ved bruk av audiovisuelle verktøy.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og flygerfremferd ("airmanship").
 • har grunnlag for å ta veloverveide valg knyttet til essensielle og utfordrende aspekter ved arbeidet som flyger.
 • skal etter fullført kurs forstå bruken av, og respektere verdien av luftfartens regelverk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer. Omfanget er minst 115 timer.

Studentene kan avlegge teoretiske ATPL-prøver i gjennomgåtte delemner for luftfartsmyndighetene først etter at tilsvarende deleksamen er bestått.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 1/3 Bestått – Ikke bestått
Skriftlig skoleeksamen 1/3 Bestått – Ikke bestått
Skriftlig skoleeksamen 1/3 Bestått – Ikke bestått
Skriftlig skoleeksamen 1/3 Bestått – Ikke bestått
Skriftlig skoleeksamen 1/3 Bestått – Ikke bestått
Skriftlig skoleeksamen 1/3 Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk oppmøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det kreves 80 % oppmøte på forelesninger og øvingstimer, på bakgrunn av krav i internasjonale luftfartsregler.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakteren "ikke bestått" tilbys kontinuasjonseksamen, normalt innenfor en to-ukersperiode etter ordinær eksamen. Det gis kontinuasjonseksamen kun i de deleksamener som ikke er bestått.
 • Om emnet
 • Studiested: Bardufoss |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FLY-2013
 • Tidligere år og semester for dette emnet