høst 2024
FLY-2012 ATPL-teori Blokk I (A) - 15 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, FYS-0001 Brukerkurs i fysikk, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk, SIK-2002 MTO (Menneske, teknologi og organisasjon), STV-2062 Organisasjon og ledelse i luftfarten

Innhold

Emnet inneholder tre av delemnene som inngår i teorien til Airline Transport Pilot Licence (ATPL); Air Law, Meteorology og General Navigation.

Air Law (Lover og bestemmelser)

Fagområder som beskrives: International Agreements and Organizations, Part-FCL, Procedures for Air Navigation and Aircraft Operations, Personnel Licensing, Rules of the Air, Aircraft Nationality and Registration Marks, Airworthiness of Aircraft, Facilitation, Air Traffic Services, Search and Rescue, Aircraft Accident Investigation, Aerodromes, Aeronautical Information Service, Security.

Meteorology (Meteorologi)

Fagområder som beskrives: Atmosphere, Wind, Thermodynamics, Clouds and Fog, Precipitation, Airmasses and Fronts, Pressure Systems, Climatology, Flight Hazards, Meteorological Information.

General Navigation (Generell navigasjon)

Fagområder som beskrives: Basics of Navigation, Magnetism and Compasses, Charts, Dead Reckoning Navigation, In-flight Navigation, Inertial Navigation Systems.


Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten..

 • har kunnskap om de lover og bestemmelser som gjelder for luftfarten.
 • kjenner til hvordan regelverket benyttes under flygning, samt risikoene forbundet med å bryte dem.
 • har gode nok kunnskaper i meteorologi til å avgjøre hvilken innvirkning været har på sikker fremføring av flyging, og ha bakgrunnskunnskap som muliggjør riktige avgjørelser i forbindelse med vanskelige meteorologiske forhold.
 • har kunnskap om prinsippene som ligger bak navigasjon, har bakgrunnskunnskap for å ta kvalifiserte avgjørelser ved svikt i instrumentene under flyging, samt har forståelse for farene forbundet ved feilnavigering.

Ferdigheter:

Studenten..

 • kan ta velbegrunnede avgjørelser fundert i teoretisk kunnskap for sikker planlegging og gjennomføring av kommersiell flyging, med hensyn til værforhold, kalkulasjoner samt operasjonelle og egne begrensinger.
 • kan finne, vurdere og henvise til gyldig informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser aktuelle problemstillinger knyttet til kommersiell flyging.
 • kan beherske relevante teorifaglige verktøy, teknikker og opparbeide seg bred språklig kompetanse innenfor flyrelaterte begreper og sjargong.
 • kan gjennom egen faglig utøvelse knytte sammen teori og praksis, og reflektere over sammenhengen mellom disse.

Generell kompetanse:

Studenten..

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og ved bruk av audiovisuelle verktøy.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og flygerfremferd ("airmanship").
 • har grunnlag for å ta veloverveide valg knyttet til essensielle og utfordrende aspekter ved arbeidet som flyger.
 • skal etter fullført kurs forstå bruken av, og respektere verdien av luftfartens regelverk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer. Omfanget er minst 160 timer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 1/3 Bestått – Ikke bestått
Skriftlig skoleeksamen 1/3 Bestått – Ikke bestått
Skriftlig skoleeksamen 1/3 Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk oppmøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det kreves 80 % oppmøte på forelesninger og øvingstimer, på bakgrunn av krav i internasjonale luftfartsregler.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakteren "ikke bestått" tilbys kontinuasjonseksamen, normalt innenfor en to-ukersperiode etter ordinær eksamen. Det gis kontinuasjonseksamen kun i de deleksamener som ikke er bestått.
 • Om emnet
 • Studiested: Bardufoss |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: FLY-2012
 • Tidligere år og semester for dette emnet