vår 2024
FLY-1601 Grunnleggende RPAS-operasjoner - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i droneteknologi og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FLY-1600 Grunnleggende flyteori RPAS

Innhold

Emnet gir en innføring i lover og regler som gjelder for flyging med ubemannede luftfartøy og innhenting av informasjon fra luftbårne sensorsystemer. Emnet gir også en innføring i flyging av ubemannede luftfartøy, av typen multirotor, samt operasjonelle prosedyrer tilknyttet RPAS-operasjoner (RPAS-Remotely Piloted Aircraft Systems).

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten …

 • har grunnleggende kunnskap om regelverket som angår bruk av ubemannede luftfartøy.
 • har grunnleggende kunnskap om regelverket som angår innhenting av informasjon fra luftbårne sensorsystemer.
 • har grunnleggende forståelse for operasjonelle prosedyrer knyttet til flyging med ubemannet luftfartøy.

Ferdigheter:

Studenten …

 • kan manøvrere en multirotor manuelt på en sikker måte.
 • behersker relevante operasjonelle verktøy og teknikker, samt opparbeide seg grunnleggende språklig kompetanse innenfor flyrelaterte begreper og sjargong.

Generell kompetanse:

Studenten …

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og ved bruk av audiovisuelle verktøy.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Cirka 20 timer forelesning.

Cirka 13 praktisk operative øvinger. Det henvises til treningsmanualen for detaljer.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 16.05.2024 09:00
3 Timer Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Praktisk operativt treningsopplegg Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Praktisk operativt treningsopplegg må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: FLY-1601
 • Tidligere år og semester for dette emnet