høst 2024
FLY-1007 Innledende flytrening (Phase 1) - 5 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, FYS-0001 Brukerkurs i fysikk, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk, SIK-2002 MTO (Menneske, teknologi og organisasjon), STV-2062 Organisasjon og ledelse i luftfarten

Innhold

Emnet tilsvarer Phase 1 i treningsmanualen til det integrerte ATPL(A)-treningsprogrammet. Studentene skal lære å føre enmotors luftfartøy under visuelle flygeregler (VFR). Treningen omfatter øvelser og manøvrer for sikker flyging, navigasjon, grunnleggende flyging med instrumentreferanser, "airmanship", samt nød- og sikkerhetsprosedyrer.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten..

 • har kunnskap om hvordan ytre faktorer som værforhold og aerodynamikk påvirker flyets ytelser og begrensninger.
 • skal ha bred kjennskap til flyets systemer og instrumenter, deriblant flyinstrumentene, systemovervåkende instrumenter og avionikkutrustningen.

Ferdigheter:

Studenten..

 • behersker hvordan et enmotors fly skal håndteres sikkert
 • kan manøvrere flyet på bakken og i luftrommet etter gjeldende regler og forskrifter for visuelle flygeregler (VFR).
 • har flygeferdigheter som tilfredsstiller de gjeldende krav fra europeiske luftfartsmyndigheter til soloflyging.

Generell kompetanse:

Studenten..

 • har utviklet god flygerfremferd, samt evne til mestring av nødssituasjoner.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre flygere, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og sunne holdninger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformen består av instruksjon i enmotors fly, inkludert prosedyrer og nødssituasjoner under visuell flyging. I tillegg inngår briefinger og debriefinger i forbindelse med flyturene, og stage briefings. For best mulig læringsutbytte, forutsettes det at studentene møter godt forberedt til all undervisning.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praktisk eksamen Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Alle flytimer og progresjonstester Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Alle flytimer og progresjonstester (stage check) må gjennomføres og bestås i henhold til programmet beskrevet i UTSA ATPL(A) Training Manual.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Bardufoss |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: FLY-1007
 • Tidligere år og semester for dette emnet