høst 2024
FIL-3900 Masteroppgave i filosofi - 60 stp

Emnetype

Emnet er teoretisk, og forbeholdt studenter tatt opp på mastergradsprogram i filosofi. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Arbeidet med masteroppgaven skal være et selvstendig filosofisk arbeid under faglig veiledning på et faglig høyt nivå.

Liste over selvvalgt pensum på 700-800 sider, hvorav minst halvparten er originallitteratur, leveres inn før innlevering av masteroppgaven. Pensum legges opp sammen med veileder, og godkjennes av veileder og programstyreleder.


Hva lærer du

Ved oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

 • avansert kunnskap om ulike filosofiske tilnærminger og filosofisk argumentasjon og problemløsning
 • spesialisert kunnskap om det emnet og de filosofiske problemstillingene som drøftes i masteroppgaven
 • kunnskap om vitenskapelig arbeid.

Ferdigheter

 • kan formulere selvstendige problemstillinger og forskningsspørsmål
 • kan gjennomføre selvstendig kritisk filosofisk argumentasjon
 • kan kritisk vurdere, og ta stilling til, ulike filosofiske teorier på en måte som gir grunnlag for videre arbeid med filosofi på et vitenskapelig nivå.

Kompetanse

 • kan bruke filosofisk refleksjon og metoder innenfor forskningsaktivitet og annen virksomhet som krever analytiske ferdigheter
 • kan formidle de filosofiske teorier og drøftingene som ligger til grunn for avhandlingen i en fagfilosofisk terminologi
 • kan formidle og kommunisere emnet for fordypning, samt andre filosofiske teorier, metoder og tilnærminger, både til allmennheten og spesialister.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen gis på norsk, men kan ved behov også gis på engelsk. Avhandlingen kan, i tillegg til norsk, skrives på engelsk og tysk.

Undervisning

Masteroppgaven skrives under veiledning. Det gis ingen annen undervisning i forbindelse med masteroppgaven.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Karakterskala:
Oppgave 01.11.2024 14:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform oppgave

Individuell masteravhandling på ca. 80 sider, maksimalt 90 sider.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen er justerende og kan justere karakteren på masteroppgaven én karakter opp eller ned.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 60
 • Emnekode: FIL-3900
 • Tidligere år og semester for dette emnet