høst 2024
FIL-3007 Prosjektseminar - 10 stp

Emnetype

Obligatorisk emne i masterprogrammet i filosofi. Emnet er forbeholdt studenter på programmet. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal lære studentene å ferdigstille en prosjektbeskrivelse som i sin tur skal danne grunnlag for studentens masteroppgave i filosofi.

Studenten skal utarbeide en selvstendig prosjektbeskrivelse, samt utvikle evnen til å drøfte eget og andre studenters forskningsprosjekt på en konstruktiv og kritisk måte. Emnet gir dessuten en innføring i den kunnskapen som studenten trenger for å arbeide med masteroppgaven, slik som siteringsteknikk, formatering av referanser, kildebruk, biblioteks- og nettressurser, bruk av veileder, forskningsgrupper ved instituttet og lignende.

Emnet skal også være en forberedelse til arbeidet med masteroppgaven. Studenten må derfor avklare veiledningsressurser for prosjektet sitt, samt inngå veiledningskontrakt i løpet av prosjektseminaret.

Studenter som velger prosjekter som ikke dekkes av instituttets veilederkompetanse, kan eventuelt søke om støtte til ekstern veileder.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Kunnskap om hvordan man utarbeider en prosjektbeskrivelse til en masteroppgave i filosofi, herunder hvordan man utarbeider et relevant studie-og forskningsprosjekt som tilfredsstiller generelle vitenskapelige krav til en masteroppgave i filosofi.
 • Kjennskap til ulike filosofiske stiler/skrivemåter fra samtidsfilosofien, samt fordeler og ulemper ved disse.
 • Kunne plassere egen prosjektbeskrivelse i forhold til ulike filosofiske tradisjoner og retninger.

Ferdigheter:

 • Kunne utarbeide en prosjektbeskrivelse som tilfredsstiller kravene til vitenskapelighet som stilles innenfor filosofi.
 • Kunne drøfte egen og andres prosjektbeskrivelse på en konstruktiv og kritisk måte.
 • Kunne identifisere styrker og svakheter ved prosjektbeskrivelser og ha kjennskap til vanlige fallgruver ved slike beskrivelser.
 • Kjenne til siteringsteknikk, kildebruk, samt ulike relevante biblioteks- og nettressurser.

Kompetanse:

 • Kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å utarbeide nye filosofiske prosjekter.
 • Kunne vurdere egen og andres siteringsteknikk og bruk av kilder på en kritisk måte.
 • Erfaring med god kildebruk og referansepraksis.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Eksamensspråk: Norsk eller engelsk.


Undervisning

Læringsformer og aktiviteter

Det gis 10-12 forelesninger/seminarer over ett semester.

Kvalitetssikring av emnet

Emnet evalueres en gang per programperiode, med midt- eller sluttevaluering. Evalueringen foretas skriftlig eller muntlig. Denne gjennomgås av faglærer og drøftes i programstyret.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 21.11.2024 14:00 (Innlevering) Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon av prosjektbeskrivelse Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk fremmøte på medstudenters fremlegg Godkjent – ikke godkjent
Referansepraksis og resyme-skriving Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Studenten må muntlig legge fram et utkast til prosjektbeskrivelsen for diskusjon i gruppa, samt selv delta på de andres framlegg. I tillegg kommer en egen prøve i referansepraksis og resymeskriving.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FIL-3007
 • Tidligere år og semester for dette emnet