vår 2023
FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemestereet og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner på bachelornivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten 10 stp
FIL-0701 Examen philosophicum, Distriktsvarianten 10 stp
FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert 10 stp
FIL-0703 Examen philosophicum, nettbasert for Forsvaret 10 stp

Innhold

Emnet er organisert rundt fem tema: Mennesket, kunnskap, etikk, politikk og natursyn og vitenskap.

Kurset gir en innføring i filosofiske diskusjoner knyttet til menneskets natur og virksomhet, menneskelig kunnskap og kunnskapsproduksjon, grunnleggende spørsmål knyttet til moralsk og politisk aktivitet, vitenskapelig tenkning og ulike oppfatninger om naturen.


Hva lærer du

Kunnskap og forståelse

 • Kurset tar for seg følgende spørsmål: Hva vil det si å være et menneske? Hva er kunnskap? Hva er rett og galt? Hva er et rettferdig samfunn? Hva er naturen? Hva er vitenskap? Studenten skal kunne

  • Forklare hva spørsmålene går ut på.
  • Forklare filosofiske begreper som brukes for å diskutere dem.
  • Forklare sentrale teorier som forsøker å besvare dem.
  • Forklare argumenter for og mot teoriene.

Ferdigheter

 • Studentene skal kunne

  • Anvende de filosofiske begrepene og teoriene i nye sammenhenger og på konkrete eksempler.
  • Identifisere argumentasjonen i en tekst.

Vurdere og kritisere argumenter på et grunnleggende nivå.

Generell kompetanse

 • Studentene skal kunne

  • Reflektere selvstendig og kritisk.
  • Uttrykke seg på en akademisk måte.
  • Delta i en muntlig akademisk diskusjon.
  • Utforme en akademisk tekst.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og individuelt og gruppebasert arbeid, både i digitalt klasserom og i Campus-samlinger.

Utover grunnboka har studentene tilgang til innspilte forelesninger og et digitalt artikkelkompendium knyttet til pensum.

I den nettbaserte delen av studiet skal studentene arbeide med ukentlige innleveringer, som består av både individuelle arbeidsoppgaver og deltakelse i gruppediskusjoner i forum på Fronter.

Campus-samlingene vil i hovedsak bestå av gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og muntlige presentasjoner.

Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet.

Undervisningen strekker seg gjennom hele semesteret.

Kvalitetssikring av emnet:Emnet evalueres en gang per programperiode, med sluttevaluering. Evalueringen foretas enten muntlig eller skriftlig. Evalueringen gjennomgås av faglærer og drøftes i programstyret.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 27.04.2023 09:00 (Utlevering)
27.04.2023 14:00 (Innlevering)
4/10 5 Timer A–E, stryk F
Hjemmeeksamen 01.06.2023 14:00 (Innlevering) 6/10 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innleveringer Godkjent – ikke godkjent
Oppgaveveiledning Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For å kunne framstille seg til eksamen må studentene få godkjent minimum 6 aktiviteter. Av disse må minimum 2 være innleveringer på nett og minimum 2 være deltakelse på seminar. ( En innlevering på nett regnes som en aktivitet Det samme gjør oppmøte på ett 3-timers seminar.) I tillegg skal en levere inn en prosjektbeskrivelse og ha en veiledning i forbindelse med skriving av semesteroppgave.

Mer info om vurderingsform oppgave

Individuell semesteroppgave på 1800 - 2200 ord.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.

Ved kontinuasjonseksamen kan studenten gjennomføre kun den deleksamenen studenten har strøket på.


 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Narvik |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FIL-0704
 • Tidligere år og semester for dette emnet