vår 2024
FAR-3505 Apotekpraksis master - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Det inngår 2 måneders praksisopphold på apotek i emnet.

Emnet tar for seg følgende tema:

 • Farmasifaglig rådgivning
 • Legemiddelsamtaler
 • Spørreundersøkelse på praksisapoteket
 • Kvalitetssystemer og avvikshåndtering
 • Refleksjon over egen progresjon og rolle som farmasøyt

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • Har inngående kunnskap om legemidlers virkning, bivirkning og bruk i forebygging og behandling av fysisk og psykisk sykdom
 • Har kunnskap om bruk av relevant medisinsk utstyr
 • Har inngående kunnskap om legemiddelhåndtering i apotek
 • Har kunnskap om legemiddelforsyning og legemiddelberedskap
 • Har kunnskap om ledelse og ulike farmasøytiske lederroller
 • Har kunnskap om hvilke farmasøytiske tjenester som tilbys i apotek
 • Har inngående kunnskap om lovverk og standarder som er gjeldende for apotekets tjenester

Ferdighet

Kandidaten

 • Kan beskrive hva farmasifaglig rådgiving i primær- og spesialisthelsetjenesten omhandler, og forklare hvordan dette kan bidra til økt kvalitet i legemiddelhåndteringen
 • Kan identifisere og løse legemiddelrelaterte problemer i dialog med pasient og/eller annet helsepersonell
 • Kan utføre strukturerte legemiddelgjennomganger i samarbeid med annet helsepersonell i primærhelsetjenesten
 • Kan gi faglig rådgivning og veiledning som bidrar til forsvarlig og medisinsk riktig legemiddelbruk
 • Kan gi råd om selvmedisinering og informere om livsstilsfaktorers innvirkning på helsen i dialog med apotekbrukere
 • Kan utføre farmasøytiske tjenester i apotek etter relevant opplæring
 • Kan vurdere kvalitetssystemer kritisk, og kan bruke og følge opp internkontrollsystemer, herunder apotekets prosedyrer og avvikssystem
 • Kan arbeide kunnskapsbasert og dokumentere, og formidle sin faglige kunnskap til alle brukere av apoteket
 • Kan anvende apotekets datasystemer til å utføre ulike arbeidsprosesser.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan anvende faglige kunnskaper for å foreslå løsninger på relevante teoretiske og praktiske farmasifaglige utfordringer
 • Har innsikt i og forståelse for egne begrensninger, kan reflektere over og være bevisst eget arbeid, egen profesjon og farmasøytens rolle i apoteket, samfunnet og i samarbeid med annet helsepersonell
 • Kan arbeide kunnskapsbasert og dokumentere, og formidle sin faglige kunnskap til alle brukere av apoteket
 • Kan samhandle tverrprofesjonelt til det beste for pasientene
 • Kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i farmasøytisk yrkesutøvelse, og kan utvise respekt for brukere av farmasøytiske tjenester
 • Kan bruke observasjoner og erfaringer fra apotek som grunnlag for å utvikle en lederrolle

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk, men kan også være svensk, dansk og engelsk.

Eksamensspråket er norsk.


Undervisning

Praksis i apotek

Selvstudium

Veiledning


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Mappevurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Praksisopphold i apotek Godkjent – ikke godkjent
Innleveringsoppgaver Godkjent – ikke godkjent
Refleksjonsnotat Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For å bestå emnet må alle delene av arbeidskravet være bestått.

Det er anledning til å framstille seg til samme praksis to ganger, jfr. Forskrift om studier og eksamen ved UiT § 31.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 9 påfølgende semester.


Kontinuasjonseksamen

Dersom mappa ikke godkjennes kan den leveres inn på nytt i revidert form. Dette avtales direkte med instituttet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FAR-3505
 • Tidligere år og semester for dette emnet