høst 2024
FAR-3401 Avansert legemiddelteknologi og biofarmasi - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i farmasi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Avanserte legemiddelformer/ «fremtidens formuleringer»
 • Avansert biofarmasi (farmakokinetisk effekt av valg av legemiddelform, effekt av mat, alder og kjønn)
 • Industriell produksjon av tabletter (pulver/granulering, hjelpestoffer, tablettering, dragering, krav, tester, kvalitetskontroll, preformulering) og 3D-printing
 • Kvalitetssikringssystem
 • Design av avanserte per orale systemer
 • Nanocarriers (liposomer, virosomer, niosomer)
 • Prosessen for utvikling av et legemiddel
 • Legemidler med spesielle utfordringer som biologiske legemidler og radiofarmasøytiske preparater (fremstilling, stabilitet, formulering, spesielle krav)

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten...

 • har avansert kunnskap om formulering, fremstilling og biofarmasøytiske egenskaper av ulike legemiddelformer.
 • har inngående kunnskap og kan vurdere avanserte legemidler ut fra virkestoff, innholdsstoff, tilvirkning, stabilitet, forpakning/oppbevaring og renhet.
 • har avansert kunnskap om biologiske legemidler og deres stabilitets- og formuleringsutfordringer
 • har kunnskap om utvikling av nye legemidler samt prosessen fra «discovery» til markedsført produkt
 • har avansert kunnskap om kvalitetskrav, -sikring og -kontroll av sentrale trinn i utvikling og produksjon av legemidler, jamfør krav til QP.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende relevante prinsipper for formulering og produksjon av avanserte legemiddelformer for å øke biologisk tilgjengelighet
 • kan bruke relevante faglige kunnskaper til å foreslå løsninger på komplekse utfordringer knyttet til utvikling og bruk av legemidler
 • kan diskutere og analysere hvordan valg av ulike doseringsformer, formuleringer og behandlingsregimer påvirker biologisk tilgjengelighet og terapeutisk effekt
 • kan fremstille legemidler i større skala og gjennomføre nødvendige prosess- og sluttkontroller for tabletter
 • kan anvende teknologisk kompetanse til å formulere, produsere og kvalitetskontrollere legemidler
 • kan identifisere behov for kvalitetssikring og validering av prosedyrer og produkter både i liten skala og for industriell produksjon

Generell kompetanse

Studenten...

 • er i front på kunnskap om nye typer formuleringer og teknologi
 • kan bidra til kvalitetsutvikling, innovasjon og nytenkning innen legemiddelteknologi og biofarmasi

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på engelsk og norsk. Pensumlitteraturen er hovedsakelig på engelsk. Eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Forelesning

Seminar (obligatorisk)

Laboratoriekurs (obligatorisk)


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 11.10.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

- Godkjent frioppgave

- Godkjent laboratoriekurs

Godkjente arbeidskrav er gyldige i 9 påfølgende semester.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FAR-3401
 • Tidligere år og semester for dette emnet