vår 2024
FAR-3301 Avansert farmasøytisk kjemi - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i farmasi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Introduksjon til moderne analysemetoder/strukturoppklaring

  • MS (kromatografi-MS)
  • NMR
 • Bioanalyser

  • ADME
  • Metabolomikk og lipidomikk
  • Validering av bioanalytiske metoder
 • Moderne legemiddelutvikling: Hit-to-lead strategier

  • Ligand-basert design
  • Struktur-basert design
  • Farmakofor-modellering / QSAR

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • Kan gjøre rede for avanserte legemiddelkjemiske prinsipper for utvikling av nye legemidler, med hovedfokus på strategier for optimalisering av farmakodynamiske egenskaper
 • Har inngående kunnskap om sentrale stoffers isolering, strukturoppklaring, strukturaktivitetsforhold.
 • Har kunnskap om utvikling av nye legemidler i et forsknings, utviklings og innovasjonsperspektiv

Ferdighet

Kandidaten

 • Kan tolke enkle MS- og NMR-spektra
 • Kan drøfte resultat fra bioanalyser
 • Kan validere bioanalytiske metoder
 • Kan utføre bioanalyser basert på kromatografi-MS under veiledning
 • Kan gjennomføre avanserte analyser av farmasøytiske råvarer og ferdige legemidler, og vurdere hvordan avvik påvirker legemidlers kvalitet.
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan formidle betydningen av vitenskapelig dokumentasjon og forskjellen mellom dokumenterte og udokumenterte påstander
 • Kan bidra til kvalitetsutvikling, innovasjon og nytenkning innen fagfeltet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningspråk er norsk, men kan også være svensk, dansk og engelsk.

Pensumlitteraturen er norsk og engelsk.

Eksamensspråket er norsk.


Undervisning

Forelesninger

Seminarer

Laboratorieøvelser


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 19.03.2024–22.03.2024 1 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Laboratoriekurs Godkjent – ikke godkjent
Oppmøte og aktiv deltakelse på seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For å få gjennomføre eksamen må alle delene av arbeidskravet være bestått.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 9 påfølgende semester.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FAR-3301
 • Tidligere år og semester for dette emnet