vår 2024
FAR-3101 Farmakoøkonomi og epidemiologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i farmasi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Rammer for legemiddelmarkedet
 • Retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser
 • Kostnader, kostnadsbegrep, kostnadsanalyser, sensitivitetsanalyser og rasjonell legemiddelbruk
 • Konfundering og interaksjon
 • Multippel lineær- og logistisk regresjon
 • DAG-modeller
 • Multippel statistisk testing
 • Multiple diagnostiske tester, kvantifisering av inter- og intraobservatør uenighet
 • Sykdom og prognose
 • Kausalitet

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Har kunnskap om forholdet mellom helseøkonomiske prinsipper og rasjonell legemiddelbruk i individ- og samfunnsperspektiv
 • Kan beskrive de økonomiske rammene for legemiddelmarkedet og forklare hvordan rasjonell legemiddelbruk avhenger av legemiddeløkonomiske perspektiver og analyser
 • Kan beskrive prinsipper for, og utføre enkle legemiddeløkonomiske analyser
 • Har kunnskap om utvikling av nye legemidler i et forsknings- og innovasjonsperspektiv
 • Kjenner til dokumentasjonskrav i forbindelse med søknad om markedsføringstillatelse for et legemiddel
 • Har avansert kunnskap om metoder for å studere legemiddelbruk og -effekter ved forebygging og behandling av sykdom i et samfunnsperspektiv

Ferdigheter

 • Kan utføre enkle legemiddeløkonomiske analyser
 • Kan bruke sentrale statistiske og epidemiologiske metoder
 • Kan tolke funn fra studier som beskriver legemiddelbruk eller undersøker effekt av legemiddelbruk
 • Kan beskrive og tolke inter- og intraobservatør uenighet i diagnostiske tester
 • Kan vurdere kausalitet
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og bruke disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse

 • Kan bruke kunnskaper og ferdigheter for å bidra til at legemidler skaper best mulig helse på samfunnsnivå
 • Kan formidle råd om farmasifaglige problemstillinger, analyser, forskningsresultater og konklusjoner til annet helsepersonell
 • Kan formidle forventet effekt av legemiddelbruk basert på data fra valide metoder
 • Kan bidra til kvalitetsutvikling, innovasjon og nytenkning innen fagfeltet

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk, men kan også være svensk, dansk og engelsk.

Litteratur er på norsk og engelsk.

Eksamensspråk er norsk.


Undervisning

Forelesninger

Seminar

Innleveringer


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 13.03.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatoriske innleveringer Godkjent – ikke godkjent
Oppmøte og aktiv deltakelse på obligatoriske seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Godkjente obligatoriske innleveringer

Obligatoriske seminar (minimum 80% oppmøte)

For å få gjennomføre eksamen må alle delene av arbeidskravet være bestått.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 9 påfølgende semester.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FAR-3101
 • Tidligere år og semester for dette emnet