vår 2024
FAR-2505 Klinisk farmasi og apotekpraksis - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelor i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FAR-1101 Farmasi grunnemne, FAR-1201 Cellebiologi og biokjemi, FAR-1302 Farmasøytisk organisk kjemi, FAR-1401 Fysikalsk farmasi, FAR-2101 Legemidler og samfunn, FAR-2204 Fysiologi, FAR-2205 Infeksjonsbiologi og immunologi, FAR-2206 Anvendt farmakologi 1, FAR-2207 Anvendt farmakologi 2, FAR-2301 Legemiddelkjemi og naturstoffkjemi, FAR-2302 Legemiddelanalyse, FAR-2402 Legemiddelformulering og biofarmasi, HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FAR-2203 Farmakoterapi og klinisk farmasi 10 stp
FAR-2501 Studieopphold i praksis - bachelor 20 stp

Innhold

 • Apotekrelaterte emner og undervisning av apotekpersonell
 • Farmasøytisk yrkesutøvelse
 • Lover og forskrifter
 • Etikk
 • Kunde- og reseptekspedisjon
 • Medisinsk utstyr og tjenester
 • Naturmidler og kosttilskudd
 • Klinisk/profesjonell kommunikasjon
 • Informasjonssøk og kritisk kildevurdering
 • Interaksjoner og interaksjonsproblematikk
 • Farmasøytisk handlingsplan
 • Klassifisering og håndtering av legemiddelrelaterte problemer
 • Legemiddelsamstemming
 • Legemiddelgjennomgang
 • Nasjonale faglige og kliniske retningslinjer
 • Rådgivning omkring selvmedisinering, egenomsorg og livsstilsfaktorer
 • Kunnskap om og tolkning av laboratorieverdier, herunder vurdering av nyre- og leverfunksjon
 • Klinisk bruk av farmakokinetikk

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har bred kunnskap om legemidlers virkning, bivirkning og bruk i forebygging og behandling av fysisk og psykisk sykdom med farmakologi, farmakoterapi og farmakoepidemiologi som sentrale fag
 • har kunnskap om hvordan rekvirering og bruk av veterinære legemidler kan bidra til å sikre god dyrehelse og mattrygghet
 • har kunnskap om bruk av relevant medisinsk utstyr
 • har kjennskap til ernæring og kosttilskudd og mulige interaksjoner med legemidler
 • har bred kunnskap om hvordan system- og pasientrettede farmasøytiske tjenester kan bidra til å kvalitetssikre legemiddelbehandling og ivareta pasientsikkerhet
 • har bred kunnskap om kvalitetskrav, -sikring og -kontroll av legemidler og relevant medisinsk utstyr
 • har kunnskap om veilednings- og kommunikasjonsteori, samarbeid og tverrprofesjonell samhandling, og hvordan språk og kultur påvirker dette
 • har bred kunnskap om helsevesenets oppbygning, ansvarsfordeling, samhandling og legemidlers betydning i helsetjeneste og samfunn
 • har kunnskap om legemiddelforsyning og legemiddelberedskap
 • kunnskap om og forholder seg til helse- og sosialpolitikk og kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse
 • har kunnskap om samenes status som urfolk og om samenes rettigheter, særlig innenfor helse- og sosialfeltet
 • har kunnskap om menneskers livsløp, herunder barn og unge, og faktorer som bidrar til god helse og egenomsorg, og er en utøver som ivaretar deres behov for legemiddelbehandling og/eller farmasøytiske tjenester og kan sikre deres medvirkning og rettigheter
 • kjenner til farmasiens historie og farmasøytiske yrkesroller
 • kjenner til bærekraftsmål, samt nasjonale og globale helse- og miljøutfordringer
 • kjenner til sosiale og helsemessige utfordringer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske problemer og kunne identifisere og følge opp mennesker med slike utfordringer. Kandidaten kan sette inn nødvendige tiltak og/eller behandling, eller henvise videre ved behov
 • kjenner til sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kan anvende dette i sin tjenesteutøvelse, både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering
 • kjenner til inkludering, likestilling og ikke-diskriminering slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige farmasøytiske tjenester for alle grupper i samfunnet uavhengig av mottakers kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder
 • har kjennskap til klinisk utprøving av legemidler
 • kjenner til sentrale forskningsetiske regelverk og prinsipper

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglige kunnskaper som sikrer rasjonell legemiddelbruk og forsvarlig legemiddelhåndtering
 • kan beherske reseptekspedisjon med grunnlag i faglige vurderinger, lover og forskrifter
 • kan anvende faglige kunnskaper for å identifisere og håndtere legemiddelrelaterte problemer, veilede og tilrettelegge for brukermedvirkning ved reseptekspedisjon og salg av legemidler og øvrige apotekvarer
 • kan utføre farmasøytiske tjenester som ivaretar riktig legemiddelbruk og pasientsikkerhet
 • kan anvende faglige kunnskaper for å forebygge smitte og utvikling av antibiotikaresistens
 • kan anvende systemer for kvalitetssikring, herunder internkontrollsystemer, samt vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenne til metoder for å følge opp disse systematisk
 • kan anvende faglige kunnskaper for å foreslå løsninger på relevante teoretiske og praktiske farmasifaglige utfordringer
 • kan anvende relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse for å forstå, samhandle med og veilede brukere, pasienter, pårørende, studenter og helsepersonell som er i lærings-, mestrings- eller endringsprosesser, herunder kunne motivere og bidra til samvalg av løsninger og egenomsorg
 • har kunnskap om begrepet helsekompetanse og hvordan variasjoner i helsekompetanse påvirker ulike pasient- og brukergruppers sykdomshåndtering, mestring og egenomsorg
 • kan anvende faglige kunnskaper i samhandling med helsepersonell, myndigheter og allmenheten for å bidra til utvikling av god folkehelse i vårt multikulturelle samfunn
 • kan anvende, vedlikeholde og tilegne seg ny kunnskap og foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • kan beherske selvstendig forsvarlig tjenesteutøvelse i tråd med lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer
 • kan reflektere over og anvende ulike faglige informasjonskilder

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har innsikt i og forståelse for hvordan legemidler bidrar til å skape best mulig helse, både på individ og samfunnsnivå
 • har innsikt i og forståelse for hvordan legemiddelovervåking, kvalitetssystemer og kvalitets- og forbedringsarbeid bidrar til trygg legemiddelbruk og økt pasientsikkerhet
 • kan planlegge, initiere og gjennomføre tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektorielt samarbeid på tvers av virksomheter og nivåer
 • kan formidle sin farmasøytiske kunnskap med faglig trygghet, både skriftlig og muntlig, til alle aktuelle grupper, og kan dokumentere helsehjelpen
 • har innsikt i farmasirelaterte samfunnstrender og kan bidra til utvikling av eget fag og profesjon
 • har innsikt i og kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i farmasøytisk yrkesutøvelse og viser respekt for brukere av farmasøytiske tjenester og gir veiledning som ivaretar brukernes integritet og rettigheter
 • har digital kompetanse med innsikt i e-helse, velferdsteknologi og digital sikkerhet, og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå
 • har innsikt i betydningen av vitenskapelig dokumentasjon, kan innhente og sammenfatte slik dokumentasjon og skille mellom dokumenterte og udokumenterte påstander
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan bidra til tjenesteinnovasjon, entreprenørskap og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk, men kan også være svensk, dansk eller engelsk.

Pensumlitteraturen er norsk og engelsk.

Eksamensspråket er norsk.


Undervisning

Forelesninger

Seminar

Gruppearbeid

4 måneders praksis på apotek


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 12.06.2024 08:00
2 Timer Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Praksisopphold i apotek Godkjent – ikke godkjent
Innleveringsoppgaver Godkjent – ikke godkjent
Presentasjon av kasus på seminar Godkjent – ikke godkjent
Utarbeidelse av farmasøytisk handlingsplan Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For å få gjennomføre eksamen må alle delene av arbeidskravet være bestått.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 9 påfølgende semester.

Det inngår to typer praksis i emnet:

1) Observasjonspraksis på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø

2) Apotekpraksis

 • Varighet: 4 måneder
 • Praksisplasser kan være på apotek i hele Norge. Tildeling av praksisapotek gjøres semesteret før man drar ut i praksis.
 • Støtteordning fra UiT til reise og bolig jfr. Helsefaks retningslinjer. Studentene må påregne noen utgifter selv.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Eksamen er en praktisk muntlig eksamen av typen objektiv strukturert klinisk eksamen (OSCE).

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: FAR-2505
 • Tidligere år og semester for dette emnet