høst 2024
FAR-2402 Legemiddelformulering og biofarmasi - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelor i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FAR-1101 Farmasi grunnemne, FAR-1201 Cellebiologi og biokjemi, FAR-1301 Farmasøytisk kjemi, HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologieller FAR-1101 Farmasi grunnemne, FAR-1201 Cellebiologi og biokjemi, FAR-1302 Farmasøytisk organisk kjemi, FAR-1401 Fysikalsk farmasi, HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FAR-2042 Galenisk farmasi og biofarmasi 10 stp

Innhold

 • Ulike administrasjonsveier og deres utfordringer (nasal, pulmonal, per oral, topikal, vaginal, rektal og parenteral)
 • Ulike legemiddelformuleringer og deres muligheter og begrensninger med hensyn til virkestoffenes egenskaper, fremstilling, stabilitet, forpakning og renhet (tabletter, aerosoler, kolloide DDS, oppløsninger, suspensjoner, emulsjoner, miceller, tabletter og geler)
 • Tablettproduksjon (teoretisk) med kvalitetskontroll, krav og tester
 • Stabilitet/holdbarhet av legemidler (frysetørking, konservering, forpakning, stabilitetstesting, nedbrytningskinetikk, forlikelighet)
 • Grunnleggende biofarmasi (ADME) (absorpsjonsbarrierer, kontrollert og forsinket frisetting, passiv og aktiv målstyring, frisetting fra faste og halvfaste legemiddelformer, «one-, two- multiple- compartment modeller» i biofarmasi)
 • Produksjon av legemidler med krav til sterilitet (aseptisk produksjon, mikrobiologisk kontroll, sluttsterilisering)

Anbefalte forkunnskaper

FAR-2401 Legemiddelfremstilling og kvalitetskontroll

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten...

 • har inngående kunnskap om hvordan virkestoffers kjemiske og fysikalske egenskaper påvirker valg av formulering og administrasjonsvei.
 • har bred kunnskap om sammensetning og fremstilling av sentrale legemiddelformer, samt deres fysikalske, kjemiske og biofarmasøytiske egenskaper.
 • har bred kunnskap om formuleringenes betydning for holdbarhet.
 • har bred kunnskap om sterile legemidler, deres produksjon, kvalitetstester og steriliseringsmetoder.
 • har kjennskap om hvordan mat kan påvirke/gi interaksjoner med legemidler.
 • har kunnskap om design av legemidler for kontrollert frisetting og målstyrt terapi.
 • har kunnskap om stabilitet og kan vurdere stabiliteten til et legemiddel (både biologiske og tradisjonelle legemidler).
 • har kunnskap om kritiske teoretiske parameter og praktisk oppsett ved testing av frigjøring av virkestoff fra legemidler in vitro.

Ferdigheter:

Studenten...

 • kan utføre aseptisk produksjon og nødvendige produktkontroller inkludert sterilitetstesting.
 • kan anvende monografier fra farmakopeer ved fremstilling av legemidler og følge gjeldende bestemmelser for oppbevaring, krav og anbefalinger.
 • kan diskutere hvordan et virkestoff kan formuleres og behandles.
 • kan diskutere hvordan valg formulering påvirker biologisk effekt.
 • kan diskutere formulering tilpasset den enkelte pasient/pasientgruppe (inkludert reformulering).
 • kan diskutere valg av forpakning/oppbevaring av ulike legemidler.
 • kan anvende kunnskap til å vurdere forlikelighet av ulike komponenter i en legemiddelformulering.
 • kan gjennomføre in vitro testing av legemidlers biofarmasøytiske egenskaper som legemiddelfrigjøring, og være i stand til å bearbeide og tolke test-resultatene.

Generell kompetanse:

Studenten...

 • kan drøfte legemiddelhåndtering med pasient og annet helsepersonell.
 • kan formidle sin kunnskap om legemiddelformulering og biofarmasi både skriftlig og muntlig.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår først og fremst på norsk, men kan også være på svensk, dansk og engelsk.

Pensumlitteraturen er på norsk og engelsk.

Eksamensspråket er norsk.


Undervisning

Forelesning

Seminar

Praktiske laboratorieøvelser


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 03.12.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Godkjent laboratoriekurs (deltakelse på labseminar, gjennomført lab og godkjente labrapporter)
 • Minst 80% oppmøte på obligatoriske seminar
 • Godkjent besvarelse på obligatoriske teoretiske oppgaver

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 9 påfølgende semester.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet, og som ikke allerede har en bestått-karakter i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FAR-2402
 • Tidligere år og semester for dette emnet