vår 2024
FAR-2401 Legemiddelfremstilling og kvalitetskontroll - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i farmasi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FAR-1101 Farmasi grunnemne, FAR-1201 Cellebiologi og biokjemi, FAR-1302 Farmasøytisk organisk kjemi, FAR-1401 Fysikalsk farmasi, HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FAR-2041 Galenisk farmasi, grunnkurs 10 stp

Innhold

 • Produksjon i liten skala (ex tempore) av flytende, halvfaste og faste legemiddelformer (krav, kvalitetssikring, formuleringsprinsipper)
 • Innhenting av informasjon fra gjeldende farmakopéer og oppslagsverk
 • Konservering av ex tempore preparater
 • Legemidler tilpasset pasienter med spesielle behov (reformulering)
 • Bruk av kvalitetssikringssystemer og dokumentasjon

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

 • Har inngående kunnskap om sentrale stoffers opprinnelse, kjemiske og fysikalske egenskaper
 • Har bred kunnskap om sammensetning og fremstilling av sentrale legemiddelformer (som produseres i liten skala), samt deres fysikalske, kjemiske og biofarmasøytiske egenskaper
 • Kan identifisere uforlikelighet mellom innholdsstoffer
 • Har bred kunnskap om kvalitetskrav til og kvalitetskontroll av legemidler
 • Har bred kunnskap om kvalitetssikringssystemer og dokumentasjonspraksis i fremstilling av legemidler

Ferdigheter:

Kandidaten

 • Kan produsere i liten skala (ex tempore) de viktigste farmasøytiske ikke-sterile formuleringene i henhold til gjeldende standarder, lover og forskrifter, som angår apotekenes produksjon
 • Kan reformulere tabletter til formuleringer tilpasset barn og pasientgrupper med spesielle behov
 • Kan identifisere hjelpestoffenes funksjoner i farmasøytiske preparater

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • Kan utarbeide, implementere og reflektere over betydningen og nødvendigheten av et kvalitetssikringssystem
 • Kan formidle sin kunnskap om galenisk farmasi både skriftlig og muntlig

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk, men kan også være svensk, dansk og engelsk.

Pensumlitteraturen er på norsk eller engelsk.

Eksamensspråk er norsk.


Undervisning

Forelesninger

Seminar

Laboratoriekurs


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Praktisk eksamen 23.05.2024–28.05.2024 4 Timer Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Laboratoriekurs Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk oppmøte og aktiv deltakelse på seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For å få gjennomføre eksamen må alle delene av arbeidskravet være bestått.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 9 påfølgende semester.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FAR-2401
 • Tidligere år og semester for dette emnet