høst 2024
FAR-2302 Legemiddelanalyse - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelor i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

For å kunne starte på FAR-2302 må alle emner på første studieår av bachelor i farmasi være bestått (FAR-1101, FAR-1201, FAR-1302, FAR-1401, HEL-0700 og KJE-1001). I tillegg må alle arbeidskrav i FAR-2301 være gjennomført og bestått.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FAR-1101 Farmasi grunnemne, FAR-1201 Cellebiologi og biokjemi, FAR-1301 Farmasøytisk kjemi, HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologieller FAR-1101 Farmasi grunnemne, FAR-1201 Cellebiologi og biokjemi, FAR-1302 Farmasøytisk organisk kjemi, FAR-1401 Fysikalsk farmasi, HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FAR-2021 Farmasøytisk analytisk kjemi 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i analyse av legemidler og naturprodukter i ulikeprøvetyper. Emnet fokuserer blant annet på tema som:

 • Forbindelsers fysikalske og kjemiske egenskaper
 • Prøveopparbeidelse og ekstraksjon
 • Titrering
 • Gasskromatografi (GC)
 • Væskekromatografi (HPLC)
 • Detektorer for GC og HPLC, blant annet UV-spektroskopi ogmassespektrometri
 • Kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer og produkter
 • Bruk av farmakopéen
 • ADME
 • Statistikk som verktøy for å vurdere analyseresultater

Emnet inneholder et laboratoriekurs med 5 øvelser:

 • Renhetsbestemmelse ved titrering
 • Identifikasjon og kvantifisering ved UV spektroskop
 • Bestemmelse av pKa-verdi gjennom væske-væske ekstraksjon
 • Utvikle en fast fase ekstraksjonsmetode for legemiddel fra plasma
 • Bestemme halveringstid for et legemiddel i plasma ved ekstraksjon av prøver tatt ved ulike tidspunkt etter legemiddelinntak

Anbefalte forkunnskaper

FAR-2301 Legemiddelkjemi og naturstoffkjemi

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten...

 • har inngående kunnskap om sentrale stoffers fysikalske ogkjemiske egenskaper.
 • har bred kunnskap om sammensetningen av sentralelegemiddelformer, samt deres fysikalske og kjemiske egenskaper.
 • har kunnskap om valg av og gjennomføring av sentralelegemiddelanalytiske metoder.
 • har bred kunnskap om kvalitetskrav, -sikring og -kontroll avlegemidler og relevant medisinsk utstyr.
 • har kunnskap om kvalitative og kvantitative forskningsmetodersom er relevante for gjennomføring av farmasøytiske forsknings-og utviklingsprosjekter.

Ferdighet:

Studenten...

 • kan anvende systemer for kvalitetssikring av analytiske metoderog vurdering av analysesvar og oppfølging av disse i en helsefagligkontekst.
 • kan anvende faglige kunnskaper for å foreslå løsninger pårelevante teoretiske og praktiske farmasifaglige utfordringer.

Generell kompetanse:

Studenten...

 • har innsikt i og forståelse for hvordan legemiddelovervåking,kvalitetssystemer og kvalitets- og forbedringsarbeid bidrar til trygglegemiddelbruk og økt pasientsikkerhet.
 • kan reflektere over og anvende ulike faglige informasjonskilder.
 • kan formidle sin farmasøytiske kunnskap med faglig trygghet,både skriftlig og muntlig.
 • har innsikt i betydningen av vitenskapelig dokumentasjon.
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan bidra tilsystematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår først og fremst på norsk, men kan også være på svensk, dansk og engelsk.

Pensumlitteraturen er på norsk og engelsk.

Eksamensspråket er norsk.


Undervisning

 • Forelesninger
 • Videoforelesninger og annet digitalt materiale
 • Seminar
 • Laboratorieseminar
 • Praktiske laboratorieøvelser med skriftlig rapport

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 10.12.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Oppmøte på obligatorisk startforelesning
 • Obligatorisk oppmøte og aktiv deltagelse på seminar
 • Laboratoriekurs i form av gjennomført praktisk øvelse og godkjent labrapport og mappe
 • Obligatorisk muntlig fremlegg

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 9 påfølgende semester.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet, og som ikke allerede har en bestått-karakter i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FAR-2302
 • Tidligere år og semester for dette emnet