høst 2024
FAR-2301 Legemiddelkjemi og naturstoffkjemi - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelor i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Alle emner på første studieår av bachelor i farmasi må være bestått (FAR-1101, FAR-1201, FAR-1302, FAR-1401, HEL-0700 og KJE-1001) for å kunne gå opp til eksamen i FAR-2301.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FAR-1101 Farmasi grunnemne, FAR-1201 Cellebiologi og biokjemi, FAR-1302 Farmasøytisk organisk kjemi, FAR-1401 Fysikalsk farmasi, HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologieller FAR-1101 Farmasi grunnemne, FAR-1201 Cellebiologi og biokjemi, FAR-1301 Farmasøytisk kjemi, HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FAR-2011 Legemiddelkjemi / Naturstoffkjemi / Cellulær farmakologi 15 stp

Innhold

 • Molekylære virkningsmekanismer for legemidler
 • Målmolekyler, biokjemiske klasser
 • Intermolekylære interaksjoner
 • Effekter på målmolekyl (reversibel vs. irreversibel binding, ortosterisk vs. allosterisk binding, agonisme vs. antagonisme)
 • Legemiddelutvikling
 • Drug discovery: identifisering av idé-substans (hit/lead)
 • Drug design
 • Drug development
 • Eksempler: Sentrale legemiddelgrupper
 • Utvikling av legemidlet
 • Molekylær virkningsmekanisme
 • Karakteristiske strukturtrekk
 • Struktur-aktivitets sammenheng (SAR)
 • Metabolisme
 • Drug discovery fra naturlige kilder
 • Naturlige versus syntetiske forbindelser
 • Bioprospektering: Fordeler og ulemper
 • Trinn i bioprospektering
 • Farmasøytisk viktige naturstoffer/naturstoffklasser
 • Karakteristiske strukturtrekk
 • Biosyntetisk opprinnelse
 • Kilde
 • Medisinsk anvendelse

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

- har inngående kunnskap om karakteristiske strukturtrekk, biosyntetisk opprinnelse, kilde og medisinsk anvendelse av farmasøytisk viktige naturstoffer/naturstoffklasser

- kan beskrive de viktigste molekylære virkningsmekanismer for legemidler

- kan beskrive basale legemiddelkjemiske prinsipper for utvikling av nye legemidler

- har kunnskap om valg og utførelse av sentrale legemiddelanalytiske metoder

- har kjennskap til klinisk utprøving av legemidler

- har kunnskap om relevante kvalitative og kvantitative forskningsmetoder

Ferdighet

Kandidaten

- kan utføre isolering og karakterisering av naturstoffer under veiledning

- kan utføre kjemisk syntese av et legemiddel

- kan reflektere over og anvende ulike faglige informasjonskilder.

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan gjøre rede for utvikling, karakteristiske strukturtrekk, struktur-aktivitetssammenheng og metabolitter hos sentrale legemiddelgrupper

- kan formidle sin farmasøytiske kunnskap med faglig trygghet, både skriftlig og muntlig, til alle aktuelle grupper

- kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan bidra til entreprenørskap, og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår først og fremst på svensk, men kan også være på norsk, dansk og engelsk.

Pensumlitteraturen er på norsk og engelsk.

Eksamensspråket er norsk.


Undervisning

Forelesninger

Gruppearbeid

Seminar

Praktiske laboratorieøvelser


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 03.12.2024–06.12.2024 1/1 30 Minutter A–E, stryk F
Oppgave 02.12.2024 23:59 (Innlevering) 0/1 Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Laboratoriekurs Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk oppmøte og aktiv deltakelse på seminar Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk oppmøte og aktiv deltakelse på gruppearbeid Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Godkjent laboratoriekurs

Godkjent gruppearbeid med muntlig fremlegg

Obligatorisk oppmøte og aktiv deltakelse på seminar


Mer info om vurderingsform oppgave

I forkant av muntlig eksamen skal du levere inn en presentasjon over gitte tema. Presentasjonen skal brukes på muntlig eksamen. Innlevering av presentasjonen er en del av eksamen.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen på 30 minutter.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet, og som ikke allerede har en bestått-karakter i emnet.

Info om vekting av eksamensdelene

Innlevering av presentasjon i forkant av muntlig eksamen er obligatorisk og må godkjennes, men presentasjonen teller ikke på den samlede eksamenskarakteren.

Karakteren på muntlig eksamen teller 100 % av samlet karakter.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: FAR-2301
 • Tidligere år og semester for dette emnet